Sākas siltumenerģijas piegādes pabalsta noformēšana.


Sociālo lietu pārvalde informē Daugavpils pilsētas iedzīvotājus, ka no 01.10.2013. līdz 31.03.2014. sākas siltumenerģijas piegādes pabalsta noformēšana. Klientu ērtībai (tikai pensionāriem un invalīdiem) siltumenerģijas piegādes pabalstu varēs noformēt 20.,16.  kabinetos un pie SLP konsultanta  rindas kārtībā bez  elektroniskā talona.

No 2013.01.10. siltumenerģijas piegādes pabalstus varēs noformēt arī pilsētas mikrorajonos.

Siltumenerģijas piegādes pabalsta noformēšanas vietas un darba laiki

  

Tiesības saņemt siltumenerģijas piegādes pabalstu ir šādām Daugavpils pilsētas iedzīvotāju kategorijām:

·         vientuļam invalīdam, kurš saņem invaliditātes pensiju, vai vientuļam pensionāram, kura kopējie ienākumi pēc nodokļu nomaksas nepārsniedz Ls 100,00 mēnesī  - Ls 32.00 mēnesī;

·          vientuļam invalīdam, kurš saņem invaliditātes pensiju, vai vientuļam pensionāram, kura kopējie ienākumi pēc nodokļu nomaksas ir no Ls 100,01–140,00 mēnesī Ls 24.00 mēnesī;

·          vientuļam invalīdam, kurš saņem invaliditātes pensiju un kura kopējie ienākumi pēc nodokļu nomaksas ir no Ls 140,01 – 190,00 mēnesī – Ls 20.00 mēnesī;

·         vientuļam  pensionāram, kurš saņem vecuma pensiju un kura kopējie ienākumi pēc nodokļu nomaksas ir no Ls 140,01 – 190,00 mēnesī – Ls 20.00 mēnesī;

·         kopā dzīvojošiem invalīdiem vai pensionāriem, bez citiem likumīgajiem apgādniekiem (saskaņā ar Civillikuma 188.pantu), kuru vienīgie ienākumi ir valsts piešķirta vecuma pensija vai invaliditātes pensija un kuru ģimenes kopējais ienākums pēc nodokļu nomaksas nepārsniedz Ls 220,00 mēnesī  – Ls 24.00 mēnesī;

·          kopā dzīvojošiem invalīdiem vai pensionāriem, bez citiem likumīgajiem apgādniekiem (saskaņā ar Civillikuma 188.pantu), kuru vienīgie ienākumi ir valsts piešķirta vecuma pensija vai invaliditātes pensija un kuru ģimenes kopējais ienākums pēc nodokļu nomaksas ir no Ls 220,01 – 290,00 mēnesī – Ls 20.00 mēnesī;

·          kopā dzīvojošiem pensionāriem, vai invalīdiem ar valsts piešķirtu invaliditātes vai vecuma pensiju, kuru ģimenes kopējais ienākums pēc nodokļu nomaksas nepārsniedz Ls 220,00 mēnesī – Ls 24.00 mēnesī;

·         kopā dzīvojošiem pensionāriem, vai invalīdiem ar valsts piešķirtu invaliditātes vai vecuma pensiju kuru ģimenes kopējais ienākums pēc nodokļu nomaksas ir no Ls 220,01 – 270,00 – Ls 20.00 mēnesī;

·         atsevišķi dzīvojošam no bērniem invalīdam vai pensionāram, kurš saņem invaliditātes vai vecuma pensiju un kura ģimenes ienākumi pēc nodokļu nomaksas nepārsniedz Ls 100,00 mēnesī - Ls 27.00 mēnesī;

·         atsevišķi dzīvojošam no bērniem invalīdam vai pensionāram, kurš saņem invaliditātes vai vecuma pensiju un kura ģimenes ienākumi pēc nodokļu nomaksas ir no Ls 100,01 – 140,00 mēnesī - Ls 24.00 mēnesī;

·         atsevišķi dzīvojošam no bērniem invalīdam vai pensionāram, kurš saņem invaliditātes vai vecuma pensiju un kura ģimenes ienākumi pēc nodokļu nomaksas ir no Ls 140,01 – 180,00 mēnesī  - Ls 20.00 mēnesī;

·         daudzbērnu ģimenēm, kurām piešķirts trūcīgas ģimenes (personas) statuss  - Ls 20.00 apmērā mēnesī par vienu bērnu, bet ne vairāk par 90.00 mēnesī;

 

·         daudzbērnu ģimenēm – Ls 17.00 apmērā mēnesī par vienu bērnu, bet ne vairāk par 90.00 mēnesī,  ja vidējais ienākums pēdējo triju mēnešu laikā uz katru ģimenes locekli nepārsniedz attiecīgajā periodā valstī noteikto minimālās mēneša darba algas apmēru. Pabalstu izmaksā tikai gadījumos, ja visi darbspējīgie ģimenes locekļi, kuri ir bezdarbnieki, iesaistās līdzdarbības pienākumu veikšanā. No pabalsta pieprasītāja nedrīkst pieprasīt tādu līdzdarbības pienākumu izpildi, kuri izslēdz iespēju aprūpēt bērnu invalīdu vai pirmsskolas vecuma bērnu vai traucē stāties darba attiecībās, vai gūt cita veida likumīgus ienākumus no darba;

·         ģimenēm, kurām piešķirts trūcīgās ģimenes (personas) statuss un kuru sastāvā ir viens vai divi bērni - Ls 34.00 apmērā mēnesī par vienu bērnu un papildus Ls 6.00 par otro bērnu;

·         ģimenēm, kurām piešķirts trūcīgās ģimenes (personas) statuss un kuru aizgādībā nav bērnu – Ls 24.00 mēnesī;

·         ģimenēm, kuru aizgādībā atrodas bērns invalīds, ja vidējais ienākums pēdējo triju mēnešu laikā uz katru ģimenes locekli nepārsniedz attiecīgajā periodā valstī noteikto minimālās mēneša darba algas apmēru - Ls 20.00 apmērā mēnesī par vienu bērnu, bet ne vairāk par 75.00 mēnesī;

·         ģimenēm, kuru sastāvā ir bērns bārenis, ja vidējais ienākums pēdējo triju mēnešu laikā uz katru ģimenes locekli nepārsniedz attiecīgajā periodā valstī noteikto minimālās mēneša darba algas apmēru - Ls 18.00 apmērā mēnesī par vienu bērnu, bet ne vairāk par 65.00 mēnesī;

·          ģimenēm, kuru aizbildnībā atrodas bez vecāku gādības palicis bērns, ja vidējais ienākums pēdējo triju mēnešu laikā uz katru ģimenes locekli nepārsniedz attiecīgajā periodā valstī noteikto minimālās mēneša darba algas apmēru - Ls 18.00 apmērā mēnesī par vienu bērnu, bet ne vairāk par 65.00 mēnesī;

·         ģimenēm ar bērniem – Ls 30.00 apmērā mēnesī par vienu bērnu un papildus Ls 7.00 par otro bērnu, ja vidējie ienākumi uz katru darbspējīgo ģimenes locekli pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz attiecīgajā periodā valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru, un uz pārējiem ģimenes locekļiem nepārsniedz 50% no attiecīgajā periodā valstī noteiktās minimālās darba algas. Pabalstu izmaksā tikai gadījumos, ja visi darbspējīgie ģimenes locekļi, kuri ir bezdarbnieki, iesaistās līdzdarbības pienākumu veikšanā. No pabalsta pieprasītāja nedrīkst pieprasīt tādu līdzdarbības pienākumu izpildi, kuri izslēdz iespēju aprūpēt bērnu invalīdu vai pirmsskolas vecuma bērnu vai traucē stāties darba attiecībās vai gūt cita veida likumīgus ienākumus no darba;

·          darbspējīgai pirmspensijas vecuma personai, kura dzīvo viena un kurai nav reģistrēta laulība, ja tās vidējais ienākums pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz Ls 135,00 mēnesī pēc nodokļu nomaksas – Ls 15.00 mēnesī;

·         atsevišķi dzīvojošām personām vai ģimenēm, kas sastāv no laulātajiem, personām, kurām ir kopējie izdevumi par uzturu un kuras mitinās vienā mājoklī, ja ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo triju mēnešu laikā pēc nodokļu samaksas nepārsniedz 120,00 latu mēnesī un ja tām nav piešķirts trūcīgas ģimenes (personas) statuss.- Ls 15.00 mēnesī.

 

Lai saņemtu pabalstu siltumenerģijas piegādes apmaksai persona vai tās likumiskie pārstāvji iesniedz šādu dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālus, ja dokuments neatrodas Sociālo lietu pārvaldes rīcībā:

1. pensijas apliecību, ja personai noteikta vecuma pensija;

2. invalīda apliecību, ja personai ir noteikta invaliditāte;

3. bērna dzimšanas apliecību;

4. rēķinu par saņemto siltumenerģiju;

5. iesniedzēja personu apliecinoša dokumenta kopiju;

6. izziņu par ienākumiem no algota darba par pēdējiem trim kalendārajiem mēnešiem.

 

Sociālo lietu pārvaldei ir tiesības pieprasīt no personas papildu informāciju, ja tas ir nepieciešams, lai pieņemtu lēmumu.

Ģimenēm (personām), kuras pretendē saņemt pabalstu siltumenerģijas piegādes apmaksai sakarā ar atbilstību trūcīgās ģimenes (personas) statusam, pabalstu izmaksā par laikposmu, kurā ģimenei (personai) noteikta atbilstība trūcīgas ģimenes (personas) statusam.

 

Viena un tā pati persona (ģimene) drīkst pieprasīt un saņemt pabalstu siltumenerģijas piegādes apmaksai tikai saskaņā ar vienu kategoriju.

 

Konsultācijas varat saņemt pa tālruni: 6 54 40926

Lūdzam griezties Sociālo lietu pārvaldē, Vienības ielā 8

 

Pieņemšanas laiks:      

Pirmdiena    8.00 - 12.00, 13.00 - 17.45;

Otrdiena      8.00 - 12.00, 13.00 - 16.45

Trešdiena    8.00 – 12.00, 13.00 – 17.45;

Ceturtdiena 8.00 – 12.00, 13.00 – 16.45.

Pēdējās izmaiņas veiktas: 08.10.2013 14:04