Publiskie pakalpojumi

 

 Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes "Sociālais dienests"  publiskie pakalpojumi  Publisko pakalpojumu katalogā https://www.latvija.lv

 

Atbalsts ārkārtējā situācijā sakarā ar Covid-19 izplatību 

"Drošības poga" pakalpojums

Aprūpe mājās

Asistenta pakalpojums

Atbalsts jubilejās

Atbalsts ar dzīvokli saistīto izdevumu segšanai

Atbalsts bērna piedzimšanas gadījumā

Atbalsts bērnu ēdināšanas izdevumu segšanai

Atbalsts braukšanai sabiedriskajā transportā

Atbalsts Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem

Atbalsts daudzbērnu ģimenēm

Atbalsts dzīvojamās telpas remonta izdevumu segšanai

Atbalsts Jaungada svētkos

Atbalsts kāzu jubilejās

Atbalsts neparedzētos gadījumos

Atbalsts personām ar invaliditāti vides pieejamības nodrošināšanai

Atbalsts personām, kuras atbrīvotas no brīvības atņemšanas soda izciešanas

Atbalsts personas apbedīšanas izdevumu segšanai

Atbalsts personas apbedīšanas organizēšanai

Atbalsts personu apliecinošā dokumenta atjaunošanai

Atbalsts pirts izdevumu segšanai

Atbalsts politiski represētajām, komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem, Otrā pasaules kara un Afganistānas kara dalībniekiem

Atbalsts skolēnu formas tērpa iegādei

Atbalsts televīzijas abonēšanas maksas izdevumu segšanai

Atbalsts veselības aprūpes izdevumu segšanai vai kompensēšanai (ar tuberkulozi slimām personām)

Atbalsts veselības aprūpes izdevumu segšanai vai kompensēšanai (ārstniecības pakalpojumu saņemšanas izdevumu segšanai)

Bērnu ēdināšanas pabalsts

Dienas aprūpes centra pakalpojums

Dienas centra pakalpojums

Dzīvokļa pabalsts pilngadību sasniegušam bērnam

Dzīvokļa pabalsts ( kurināmā iegādei individuālās apkures nodrošināšanai)

Dzīvokļa pabalsts (ar dzīvojamās telpas lietošanu saistīto pakalpojumu apmaksai)

Dzīvokļa pabalsts (siltumenerģijas piegādes izdevumu apmaksai apkures un karstā ūdens piegādes nodrošināšanai) 

Grupu dzīvokļu pakalpojumi

Ģimenes asistenta pakalpojums

Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā bērniem (Dokumentu noformēšana klientiem dotā pakalpojuma saņemšanai nepieciešamības gādīgumā)

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācija institūcijas pakalpojums pilngadīgām  personām (Dokumentu noformēšana klientiem dotā pakalpojuma saņemšanai nepieciešamības gādīgumā)

Īslaicīgas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojums pilngadīgām personām (Dokumentu noformēšana klientiem dotā pakalpojuma saņemšanai nepieciešamības gādīgumā)

Krīzes centra pakalpojumi

Maznodrošinātas personas/ģimenes statusa piešķiršana

Naktspatversmes pakalpojums

Pabalsti ģimenēm, kurās aizbildnībā ir bērns

Pabalsts adoptējamā bērna uzturam

Pabalsts audžuģimenēm

Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai 

Pabalsts ikmēneša izdevumiem

Pabalsts krīzes situācijā

Pabalsts mācību piederumu iegādei

Pabalsts pārtikas produktu iegādei bērniem

Pabalsts pilngadību sasniegušajam bērnam mājokļa iekārtošanai pēc dzīvojamās telpas izīrēšanas

Pabalsts viesģimenei bērna uzturam

Pieaugušo ēdināšanas pabalsts

Psihologa pakalpojumi

Sociālā taksometra pakalpojumi

Sociālās mājas pakalpojumi

Sociālās patversmes pakalpojumi

Sociālās rehabilitācijas programmas īstenošana

Specializētā autotransporta pakalpojumi

Specializēto darbnīcu pakalpojums

Trūcīgas ģimenes (personas) statusa piešķiršana

Veselības aprūpes pabalsts

Veselības aprūpes pabalsts pilngadību sasniegušam bērnam

Vienreizējs pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai

Vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei

Pēdējās izmaiņas veiktas: 20.04.2020 13:05