PAR MUMS


                                        Vienības iela 8, Daugavpils, Latvija, LV-5401

1.  Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Sociālais dienests” ir tieši pakļauts Daugavpils pilsētas domei un atrodas Daugavpils pilsētas domes Sociālo jautājumu komitejas pārraudzībā. Sociālā dienesta darbu metodiski vada Latvijas Republikas Labklājības ministrija.

Sociālais dienests normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nodrošina sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības administrēšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā, kā arī pilda citus saistošajos noteikumos, pašvaldības domes, pastāvīgo komiteju lēmumos un šajā nolikumā noteiktos pienākumus.

 NOLIKUMS

 SOCIĀLĀ DIENESTA STRUKTŪRA

2. Sociālajam dienestam ir šādas funkcijas un uzdevumi:

 • īstenot Daugavpils pilsētas domes noteikto sociālo pakalpojumu, sociālās palīdzības un veselības veicināšanas politiku, kā arī nodrošināt šim mērķim piešķirto pašvaldības budžeta līdzekļu administrēšanu;
 •  normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā veikt sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu kvalitatīvu sniegšanu;
 •  sniegt personām ar īpašām vajadzībām, kurām nepieciešami ortopēdiskie, tehniskie un citi palīglīdzekļi nepieciešamo informāciju un konsultācijas;
 • organizēt aprūpi mājās veciem cilvēkiem, personām ar garīgās attīstības un fiziskiem traucējumiem un citām personām, kuras objektīvu apstākļu dēļ nevar sevi aprūpēt;
 •  organizēt personu ievietošanu pašvaldības un valsts ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās;
 • organizēt personu ievietošanu Sociālajā un Nakts patversmē, grupu dzīvokļos un citās pašvaldības sociālās rehabilitācijas un aprūpes iestādēs;
 • veikt personu bez noteiktas dzīvesvietas apbedīšanas organizēšanu par pašvaldības līdzekļiem, kā arī veikt to personu apbedīšanu, kuras neapbedī radinieki;
 •  pastāvīgi analizēt situāciju sociālajā sfērā Daugavpils pilsētā un iesniegt priekšlikumus esošo sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestāžu darbības lietderībai un efektivitātei;
 •  pastāvīgi pilnveidot sociālo pakalpojumu, sociālās palīdzības, veselības veicināšanas efektivitāti, sadarbojoties ar Daugavpils pilsētas domes struktūrvienībām, valsts un pašvaldības iestādēm, nevalstiskajām organizācijām, juridiskajām un fiziskajām personām;
 •  informēt Daugavpils pilsētas iedzīvotājus par jaunumiem sociālās drošības normatīvajos aktos, par iespējām saņemt sociālos pakalpojumus, sociālo palīdzību, kā arī veselības aprūpes un veselības veicināšanas iespējām Daugavpils pilsētā;
 •  veidot un uzturēt vienotu pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības elektronisko datu bāzi;
 • izskatīt iesniegumus, sūdzības un priekšlikumus un pieņemt lēmumus savas kompetences ietvaros;
 •  organizēt apmācības, kvalifikācijas celšanas seminārus, kursus, citus profesionālās attīstības pasākumus, t.sk. supervīziju sociālā darba speciālistiem;
 • pamatojoties uz Daugavpils pilsētas bāriņtiesas lēmumu, slēgt līgumus par bērna ievietošanu audžuģimenē un likumā noteiktajā kārtībā izbeigt tos;

 3. Sociālā dienesta pienākumi ir šādi:

 • sniegt Daugavpils pilsētas pašvaldības iedzīvotājiem informāciju par tiesībām saņemt sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību, to pieprasīšanas un sniegšanas kārtību;
 • normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izskatīt privātpersonu iesniegumus un sniegt atbildes;
 • ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā izdod administratīvos aktus;
 • pārstāvēt pašvaldības intereses sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības jautājumos citās valsts un pašvaldību institūcijās;
 • piedalīties sociāli ekonomiskās situācijas izpētē, analīzē un attīstības prognozēšanā Daugavpils pilsētas teritorijā;
 • pārraudzīt sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanas kvalitāti visās Sociālā dienesta nodaļās un struktūrvienībās;

4. Sociālajam dienestam ir tiesības:

 • pārstāvēt Daugavpils pilsētas pašvaldību jautājumos, kuri ir nodoti Sociālā dienesta kompetencē saskaņā ar normatīvajiem aktiem, saistošajiem noteikumiem, domes, pastāvīgo komiteju lēmumiem, šo nolikumu vai citā tiesiskā veidā;
 • sagatavot lēmumu un saistošo noteikumu projektus, kas saistīti ar sociālo palīdzību, sociālajiem pakalpojumiem un pašvaldības sniegto materiālo atbalstu pēc brīvprātīgās iniciatīvas;
 • normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā slēgt privāttiesiskus darījumus;
 • normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt maksas pakalpojumus;

Ierobežotās pieejamības informācijas saraksts

Amarpersonu un darbinieku  atalgojums

KORUPCIJAS RISKU ANALĪZE UN  PRETKORUPCIJU PASĀKUMU  PLĀNS  2017.GADAM

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests”  pārskats par darbu 2017.gadā 

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests”  pārskats par darbu 2016.gadā 

Daugavpils pilsētas domes Sociāli lietu pārvaldes pārskats par darbu 2015.gadā 

Daugavpils pilsētas domes Sociālo lietu pārvaldes pārskats par darbu  2014.gadā 

Daugavpils pilsētas domes Sociālo lietu pārvaldes pārskats par darbu  2013.gadā   

ЗагрузкаLejupielādēt FileFormatConverters.exe

Mūsu atrašanās vieta Daugavpils kartēPēdējās izmaiņas veiktas: 11.05.2018 06:29