Sociālā palīdzība

Sociālā palīdzība

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums 

Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 53 “Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni”

Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.5 "Papildus sociālās palīdzības un brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti Daugavpils valstspilsētas pašvaldībā"   

Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.48 "Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālās garantijas bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam"

Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.23 Daugavpils pilsētas pašvaldības atbalsts personām ar invaliditāti vides pieejamības nodrošināšanai

   

Sociālā palīdzība ir naudas vai mantiskais pabalsts, kura piešķiršana balstās uz materiālo resursu novērtēšanu personām (ģimenēm), kurām trūkst līdzekļu pamatvajadzību (ēdiens, apģērbs, mājoklis, veselības aprūpe, obligātā izglītība) apmierināšanai.

Sociālās palīdzības mērķis ir sniegt materiālu atbalstu krīzes situācijā nonākušām trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm (personām), lai apmierinātu to pamatvajadzības un veicinātu darbspējīgo personu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā.

Latvijā pašvaldību sociālās palīdzības pabalsti tiek izmaksāti no pašvaldību budžeta, saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta 4.daļu Lai saņemtu pašvaldības sociālo palīdzību, palīdzības pieprasītājam jāvēršas ar iesniegumu tās pašvaldības, kurā reģistrēta viņa dzīves vieta, sociālajā dienestā vai pie pašvaldības sociālā darba speciālista. Sociālā darba speciālists kopā ar palīdzības pieprasītāju izvērtēs personas vai ģimenes individuālās vajadzības un pieejamos resursus un vienosies par piemērotāko palīdzības veidu.

 

BIEŽĀK UZDOTIE JAUTĀJUMI PAR PAŠVALDĪBAS SOCIĀLO PALĪDZĪBU

Pēdējās izmaiņas veiktas: 22.03.2022 11:18