APRŪPES MĀJĀS BIROJS

Mērķi:   Sociālās aprūpes pakalpojumu sniegšanas mērķis ir nodrošināt dzīves kvalitātes nepazemināšanos personai, kura vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ to nevar nodrošināt pati saviem spēkiem.

Uzdevums:   nodrošināt personām, kuras objektīvu apstākļu dēļ nevar sevi aprūpēt, palīdzību viņu pamatvajadzību nodrošināšanā.

Sniedzot aprūpes mājās pakalpojumu, personai pēc vajadzības tiek nodrošināti šādi pakalpojumi:

 • ārstniecības personas izsaukšana, atbalsts medikamentu lietošanā, palīdzība sadarbībā ar dažādām institūcijām;
 • produktu, medikamentu un saimniecības preču iegāde un piegāde (kopējais svars līdz 5 kg);
 • palīdzības sniegšana personai ēdiena pagatavošanā un ēšanā;
 • gatava ēdiena piegāde mājās;
 • ūdens piegāde personas dzīvesvietā;
 • kurināmā piegāde telpās un krāsns kurināšana;
 • palīdzība apģērbties un noģērbties, gultas veļas nomaiņā;
 • palīdzība iekļūt gultā un izkļūt no tās, pozicionēšanā un pārvietošanā;
 • palīdzība personīgās higiēnas nodrošināšanā (piemēram, mazgāšanās, inkontinences līdzekļu nomaiņa, ķemmēšanās, skūšanās, protēžu kopšana), izņemot podologa pakalpojumus;
 • trauku mazgāšana;
 • dzīvojamo telpu uzkopšana ne biežāk kā 4 reizes mēnesī;
 • dzīvojamo telpu logu mazgāšana ne biežāk kā 2 reizes gadā;
 • veļas mazgāšana personas veļas mazgājamajā mašīnā vai veļas nodošana un saņemšana no veļas mazgātavas;
 • pagalma uzkopšana (sniega tīrīšana, sauso lapu grābšana) tiktāl ciktāl tas nepieciešams personas spējai apmierināt savas pamatvajadzības.

Lai saņemtu sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību, persona vai viņas likumiskais pārstāvis vēršas pašvaldības Sociālajā dienestā un iesniedz:

 • iesniegumu, kurā norāda problēmu un tās vēlamo risinājumu;
 • iztikas līdzekļu deklarāciju, kas noteikta normatīvajos aktos par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu, ja tiek pieprasīta sociālā palīdzība vai sociālā pakalpojuma izmaksas sedz no pašvaldības budžeta;
 • ģimenes ārsta izziņu par personas veselības stāvokli. Izziņā norāda funkcionālo spēju traucējumu smaguma pakāpi un medicīnisko kontrindikāciju (plaušu tuberkuloze aktīvajā stadijā, akūtas infekcijas slimības, seksuāli transmisīvās slimības) neesību, ja persona vēlas saņemt aprūpi mājās, pakalpojumu grupu mājā (dzīvoklī), pusceļa mājā, dienas aprūpes centrā un ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā;
 • psihiatra atzinumu par personas psihisko veselību un speciālajām (psihiatriskajām) kontrindikācijām sociālo pakalpojumu saņemšanai (1. pielikums), ja sociālo pakalpojumu vēlas saņemt persona ar garīga rakstura traucējumiem vai bērns ar garīgās attīstības traucējumiem;
 • citus dokumentus atbilstoši attiecīgā sociālā pakalpojuma vai sociālās palīdzības veidam.

Ar Daugavpils pilsētas domes 24.10.2019. lēmumu Nr.636 “Par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” maksas pakalpojuma cenrāža apstiprināšanu” ir noteikts aprūpes mājās pakalpojuma cenrādis - 4.17 EUR  par 1 stundu.

Bezmaksas aprūpes mājās pakalpojumu ir tiesīgas saņemt:

1. vientuļas pensijas vecuma personas un vientuļas personas ar invaliditāti, kurām vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ ir grūtības veikt ikdienas mājas darbus pamatvajadzību apmierināšanai vai veikt savu personisko aprūpi, ja to ienākums mēnesī nepārsniedz valstī noteikto minimālās mēneša darba algas apmēru ieskaitot pabalstu personai ar invaliditāti, kuram nepieciešama kopšana;

2. pensijas vecuma personas un personas ar invaliditāti, kurām vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ ir grūtības veikt ikdienas mājas darbus pamatvajadzību apmierināšanai vai veikt savu personisko aprūpi, kuras dzīvo vienas vai ar šo personu kopā dzīvojošie ģimenes locekļi vai kopā dzīvojošas citas personas veselības stāvokļa dēļ nevar nodrošināt minētajām personām nepieciešamo aprūpi un kurām atbilstoši normatīvajiem aktiem par ģimenes (personas) atzīšanu par trūcīgu, ir piešķirts trūcīgās ģimenes (personas) statuss vai kuriem atbilstoši normatīvajiem aktiem par ģimenes (personas) atzīšanu par maznodrošinātu, ir piešķirts maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss un ienākumi mēnesī nepārsniedz 50 % no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas;

3. klienti krīzes situācijā, ņemot vērā Dienesta sociālā darba speciālista atzinumu, kas tiek sagatavots pēc ģimenes/personas sociālās un materiālās situācijas izvērtēšanas.

Aprūpes mājās biroja sniedzamie pakalpojumi:

Maksas pakalpojumu cenas:

Par Sociālā dienesta klientu pieņemšanas laikiem

Aprūpes mājās biroja vec. sociālā darbinieka pieņemšanas laiks: katru pirmdienu no plkst. 14.00 līdz 17.30

Adrese:  Vienības ielā, 8, 12. kab. 
Tālrunis: 654 23641

 socd@socd.lv

Līdz Sociālajam dienestam  Vienības ielā 8  var nokļūt:

 • ar tramvajiem  Nr.1 ., 3.. Jābrauc līdz pieturai “Universitāte”  vai  “Vienības iela”;
 • ar autobusiem Nr. 10., 12., 15., 2., 20A., 20A2., 22., 24 3., 3C., 6., 7., 8., 9..Jābrauc līdz pieturai “Vienības iela”

Meklēt ēku Vienības ielā 8              

     Nodrošināta piekļuve personām ar kustību traucējumiem, kas pārvietojas ratiņkrēslā.

   Nodrošināta piekļuve personām ar kustību traucējumiem, kas pārvietojas ratiņkrēslā un ir ar pavadoni

 Nodrošināta piekļuve personām ar bērnu ratiņiem 

Automašīnu var  novietot pie Vienības iela 8 ēkas, Vienības un K.Valdemāra ielās .


Pēdējās izmaiņas veiktas: 25.01.2021 12:46