SOCIĀLO PAKALPOJUMU NODAĻAS PERSONĀM AR INVALIDITĀTI UN VECIEM ĻAUDĪM SEKTORS

Mērķis: nodrošināt profesionālu un mērķtiecīgu sociālā darba un sociālo pakalpojumu sniegšanu personām, kuras ir sasniegušas pensijas vecumu, un personām ar invaliditāti, kas orientēta uz klienta sociālo problēmu risināšanu, attīstot personas resursus un mazinot personas dzīvē izraisītas negatīvās sekas, nepazeminot dzīves līmeņa kvalitāti personām, kuras vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ nespēj veikt ikdienas mājas darbus un personisko aprūpi saviem spēkiem.

Uzdevumi

  • Noformēt klientu dokumentus sociālo pakalpojumu saņemšanai ilgstošas valsts un pašvaldības sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās.
  • Noformēt dokumentus valsts sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai personām ar funkcionāliem traucējumiem darbspējīgā vecumā, politiski represētajām personām, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem.
  • Noformēt klientu dokumentus sociālo pakalpojumu saņemšanai īslaicīgās sociālās aprūpes nodaļā.
  • Nodrošināt personām ar invaliditāti ar pārvietošanās traucējumiem, kuras patstāvīgi nespēj izmantot sabiedrisko transportu,  ar Sociālā dienesta autotransporta pakalpojumu braucienam uz medicīniskiem vai rehabilitācijas iestādēm Daugavpilī vai citā Latvijas pilsētā.
  • Sniegt personām ar invaliditāti un pensijas vecuma personām, kurām nepieciešami tehniskie palīglīdzekļi, nepieciešamo informāciju un konsultācijas.
  • Nepieciešamības gadījumā veikt klientu apsekošanu dzīvesvietā.
  • Lai risinātu klientu, kuri atrodas Daugavpils reģionālajā slimnīcā, sociālās problēmas, kas saistītas ar ārstēšanās procesu un sadzīves problēmām, slimnīcā konsultācijas sniedz nodaļas sociālā darbiniece. Sociālās darbinieces sniegto pakalpojumu mērķis ir nodrošināt sociālo pakalpojumu pēctecību klientiem pēc izrakstīšanās no ārstniecības iestādes.

 Klienti:

  • personas ar invaliditāti; 
  • pensionāri. 

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes SOCIĀLAIS DIENESTS  pieņem klientus :

Pirmdiena    8.00 -12.00, 13.00 -17.30
Otrdiena      8.00 -12.00, 13.00 -16.30
Trešdiena     8.00 -12.00, 13.00 -16.30
Ceturtdiena  8.00 -12.00, 13.00 -16.30
Piektdiena   8.00 -12.00  

Pirmdiena, trešdiena 10.00-12.00 - SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca”.   
Sociālo pakalpojumu nodaļas personām ar invaliditāti un veciem ļaudīm sektora vec. sociālā darbinieka  pieņemšanas laiks:  katru pirmdienu no plkst. 14.00 līdz 17.30.

Adrese: 11. un 15.kab., Vienības ielā 8, Daugavpilī, LV-5401

Tālruņi: 654 40921, 654 40919

 socd@socd.lv

Pēdējās izmaiņas veiktas: 02.05.2018 11:02