ĢIMENES ATBALSTA CENTRS / PATVERSME

SOCIĀLO PAKALPOJUMU NODAĻAS  SOCIĀLO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJU SHĒMA      

Mērķi:

 • veicināt krīzes situācijā nonākušas personas/ģimenes psiholoģiskās un sociālās stabilitātes atgūšanu.
 • nodrošināt sociālo prasmju novērtēšanu, pilnveidošanu un attīstīšanu;
 • sniegt sociālās rehabilitācijas pakalpojumu kopumu, lai stabilizētu, atjaunotu vai uzlabotu personas sociālās funkcionēšanas spējas, sniegt personai psihosociālu vai materiālu vai psihosociālu un materiālu palīdzību, lai sekmētu krīzes situācijas pārvarēšanu un veicinātu personas iekļaušanos sabiedrībā;
 • nodrošināt klientiem uzturēšanās iespējas un drošu naktsmītni diennakts laikā (arībrīvdienās);
 • sniegt informāciju un konsultācijas personai saprotamā veidā par tiesībām saņemt sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību un to sniegšanas kārtību.

Uzdevumi:

 • ievērojot normatīvajos aktos noteikto kārtību, sniegt efektīvu palīdzību personai/ ģimenei, kura nonākusi krīzes situācijā vai personai (arī bērnam), kas cietusi no vardarbības.
 • Sniegt sociālo, psiholoģisko, morālo atbalstu un palīdzību klientiem pārvarēt īpašas dzīves grūtības;
 • Risināt sociālo apstākļu radītos konfliktus;
 • Orientēt bērnus un viņu vecākus uz veselīgu dzīvesveidu;
 • Radīt bērniem drošības sajūtu, nodrošināt apstākļus viņu attīstībai un labklājībai, atbalstīt viņu centienus būt patstāvīgiem;
 • Pārstāvēt klientu intereses valsts, pašvaldības u.c. institūcijās;
 • Kopīgi ar ģimeni plānot un realizēt sociālās rehabilitācijas programmas;
 • Palīdzēt attīstīt nepieciešamās prasmes (konfliktsituāciju risināšanai, bērnu audzināšanai u.c.), lai uzlabotu ģimenes dzīves situāciju;
 • Iesaistīt citu iestāžu speciālistus atbalsta sniegšanā klientiem;
 • Nodrošināt klientiem uzturēšanas iespējas CENTRĀ diennakts laikā, kā arī brīvdienās.  

Klienti:
Ģimenes:

 • kurām ir grūtības bērnu audzināšanā;
 • kuras nonākušas konfliktsituācijās;
 • kurās bērni nesaņem pietiekamu aprūpi;
 • kuras nonākušas krīzes situācijās (vecāku šķiršanās, tuvinieka smaga slimība vai nāve u.c.); 
 • kurās kāds no ģimenes locekļiem ir cietis no vardarbības.

Bērni:

 • kuri nonākuši krīzes situācijā;
 • kuri apmaldījušies vai pamesti, vai arī atrodas tādos apstākļos, kas bīstami bērnam vai var kaitēt viņa attīstībai;
 • patvaļīgi aizgājuši no ģimenes, aizbildņa, audžuģimenes vai bērnu aprūpes iestādes.

Jaunieši (no 18 līdz 25 gadiem):

 •  kuri atgriežas no bērnu namiem - patversmēm.     

Ģimenes atbalsta centra / patversmes sniedzamie pakalpojumi:

Krīzes centra pakalpojumi

Sociālās rehabilitācijas programmas īstenošana

Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā bērniem

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācija institūcijas pakalpojums pilngadīgām personām

Psihologa pakalpojumi

Ģimenes atbalsta centra / patversmes darba laiks  diennakti

Ģimenes atbalsta centra / patversmes vadītājas pieņemšanas laiks: katru pirmdienu no plkst. 14.00 līdz 16.45

Adrese: Šaurā iela 26, 1.stāvs, Daugavpilī, LV-5410

Tālrunis: 654 42502, 654 42503 (diennakts)

E-pasts: socd@socd.lv

Pēdējās izmaiņas veiktas: 24.01.2019 11:50