Е-услуги

E-pakalpojumi

A-Z VALSTS IESTĀŽU E-PAKALPOJUMI

ADMINISTRATĪVO SODU PĀRBAUDE UN NOMAKSA

Pakalpojums nodrošina iespēju skatīt informāciju par personai, personas nepilngadīgajiem bērniem, aizbildnībā un/vai aizgādnībā esošajām personām piemērotajiem administratīvajiem sodiem un veikt to apmaksu.

Skatīt instrukciju Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu

ATKĀRTOTAS DZIMŠANAS APLIECĪBAS VAI IZZIŅAS NO DZIMŠANAS REĢISTRA PIEPRASĪŠANA

Šī pakalpojuma ietvaros personai ir iespēja Latvijas Republikas pašvaldību dzimtsarakstu nodaļām un Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentam elektroniski pieprasīt atkārtotu dzimšanas apliecību vai izziņu par dzimšanas reģistrāciju un saņemt to normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.

Skatīt instrukciju Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu

ATKĀRTOTAS LAULĪBAS APLIECĪBAS VAI IZZIŅAS NO LAULĪBAS REĢISTRA PIEPRASĪŠANA

Šī pakalpojuma ietvaros personai ir iespēja pieprasīt laulības apliecību vai izziņu par laulības fakta reģistrāciju un saņemt to normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā. Pakalpojuma ietvaros saņemtā pieprasījuma izpildi nodrošina Latvijas Republikas pašvaldību dzimtsarakstu nodaļas un Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departaments.

Skatīt instrukciju Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu

ATKĀRTOTAS MIRŠANAS APLIECĪBAS VAI IZZIŅAS NO MIRŠANAS REĢISTRA PIEPRASĪŠANA

Šī pakalpojuma ietvaros personai ir iespēja Latvijas Republikas pašvaldību dzimtsarakstu nodaļām un Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentam elektroniski pieprasīt atkārtotu miršanas apliecību vai izziņu par miršanas reģistrāciju un saņemt to normatīvajos aktos.

Skatīt instrukciju Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu

DOKUMENTA PĀRBAUDE NEDERĪGO DOKUMENTU REĢISTRĀ

Pakalpojums nodrošina iespēju pārbaudīt, vai Latvijas Republikas personu un tiesības apliecinošais dokuments nav reģistrēts Nederīgo dokumentu reģistrā.

Skatīt instrukciju Uzsākt e-pakalpojumu

DZĪVESVIETAS DEKLARĀCIJAS IESNIEGŠANA

Pakalpojums nodrošina iespēju personai deklarēt savu, sava nepilngadīgā bērna, aizbildnībā vai aizgādnībā esošas personas dzīvesvietu Latvijā.

Skatīt instrukciju Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu

E-IESNIEGUMS IESTĀDEI

Pakalpojums nodrošina dažāda veida elektronisku iesniegumu nosūtīšanu iestādēm. Šī pakalpojuma ietvaros iesniedzams dokuments kurā ietverts iestādes kompetencē esošs lūgums, sūdzība, priekšlikums vai jautājums, atbilstoši Iesniegumu likumam.

Skatīt instrukciju Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu

ĢIMENES ĀRSTA PACIENTA NOSŪTĪJUMS UZ VDEĀVK

Šis pakalpojums dod iespēju ģimenes ārstiem, kas reģistrēti Nacionālā veselības dienesta uzturētajā ģimenes ārstu reģistrā, iesniegt sava pacienta nosūtījumu invaliditātes ekspertīzes veikšanai Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijā (VDEĀVK).

Skatīt instrukciju Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu

ĢIMENES ĀRSTA PACIENTU LIETAS VDEĀVK

Šis pakalpojums dod iespēju ģimenes ārstiem, kas reģistrēti Nacionālā veselības dienesta uzturētajā ģimenes ārstu reģistrā, pārraudzīt saviem pacientiem veiktajās VDEĀVK invaliditātes ekspertīzēs pieņemtos lēmumus.

Skatīt instrukciju Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu

IESNIEGUMS INVALIDITĀTES EKSPERTĪZES LĒMUMA APSTRĪDĒŠANAI

E-pakalpojums nodrošina iespēju personām, kurām ir spēkā esoši invaliditātes ekspertīzes lēmumi, viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas tiešsaistē iesniegt Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijā (VDEĀVK) iesniegumu invaliditātes ekspertīzes lēmuma apstrīdēšanai.

Skatīt instrukciju Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu

IESNIEGUMS PAR AIZLIEGUMU VAI ATĻAUJU IZMANTOT PERSONAS ĶERMENI, AUDUS UN ORGĀNUS PĒC NĀVES

Pakalpojums nodrošina iespēju personai paziņot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei savu gribu par aizliegumu vai atļauju izmantot savu ķermeni, audus un orgānus pēc nāves.

Skatīt instrukciju Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu

IESNIEGUMS PAR DZĪVESVIETAS REĢISTRĒŠANU ĀRVALSTĪS

Pakalpojums nodrošina iespēju personai, kurai ir Latvijas valstiskā piederība, paziņot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei savu, sava nepilngadīgā bērna, aizbildnībā vai aizgādnībā esošas personas dzīvesvietas adresi ārvalstīs.

Skatīt instrukciju Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu

IESNIEGUMS VDEĀVK PAR INVALIDITĀTES EKSPERTĪZES VEIKŠANU

Šis pakalpojums dod iespēju personām, kuras tiek nosūtītas uz invaliditātes vai prognozējamās invaliditātes ekspertīzi Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijā (VDEĀVK), iesniegt iesniegumu VDEĀVK par invaliditātes ekspertīzes veikšanu.

Skatīt instrukciju Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu

IESNIEGUMS VESELĪBAS INSPEKCIJAI

E-pakalpojums nodrošina iespēju fiziskām un juridiskām personām sagatavot un iesniegt Veselības inspekcijai elektronisku iesniegumu vai atsauksmi. Ārstniecības personām un ārstniecības atbalsta personām pieprasīt ārstniecības personas/ārstniecības atbalsta personas identifikatoru. Ārstniecības iestādēm iesniegt apliecinājumu par vides pieejamību.

Skatīt instrukciju Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu

INFORMĀCIJA PAR APDROŠINĀTĀS PERSONAS PENSIJAS KAPITĀLU

E-pakalpojums nodrošina iespēju sociāli apdrošinātai personai iegūt informāciju par 1. līmeņa pensijas kapitālu un tā indeksāciju periodā kopš 1996. gada.

Skatīt instrukciju Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu

INFORMĀCIJA PAR IETURĒJUMIEM NO IZMAKSĀTĀS PENSIJAS/PABALSTA/ATLĪDZĪBAS

E-pakalpojums nodrošina iespēju iegūt informāciju par ieturējumiem, ko VSAA veikusi kā ienākumu (pensijas, pabalsta, atlīdzības) izmaksātāja, sākot no 2011. gada 1. jūnija, izpildot tiesas spriedumus vai citu iestāžu izpildrīkojumus par parādu piedziņu, administratīvo sodu nomaksu u.c., vai atgūstot VSAA pārmaksas.

Skatīt instrukciju Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu

INFORMĀCIJA PAR IZMAKSAI NOSŪTĪTO PENSIJU/PABALSTU/ATLĪDZĪBU

E-pakalpojums nodrošina iespēju katrai personai, kurai kopš 2008. gada bijis piešķirts kāds no VSAA pakalpojumiem (pabalsts, pensija, atlīdzība), saņemt informāciju par summām, kas nosūtītas ieskaitīšanai kontā vai piegādei dzīvesvietā.

Skatīt instrukciju Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu

INFORMĀCIJA PAR IZMAKSĀTAJIEM PABALSTIEM/PENSIJĀM/ATLĪDZĪBU UN IETURĒTO IENĀKUMA NODOKLI (IENĀKUMU DEKLARĒŠANAI)

E-pakalpojums nodrošina iespēju personai, kura kopš 2009. gada saņēmusi kādu no VSAA piešķirtajiem pakalpojumiem, iegūt ienākumu deklarēšanai nepieciešamo informāciju par VSAA izmaksātajiem ienākumiem un VSAA ieturēto ienākuma nodokli.

Skatīt instrukciju Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu

NFORMĀCIJA PAR PIEŠĶIRTĀS PENSIJAS/PABALSTA/ATLĪDZĪBAS APMĒRU

E-pakalpojums nodrošina iespēju katrai personai, kurai kopš 2008. gada ir bijis piešķirts kāds no VSAA pakalpojumiem (pensija, pabalsts, atlīdzība), iegūt informāciju par piešķirto pakalpojumu, tā apmēru un datumu, no kura tas piešķirts.

Skatīt instrukciju Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu

INFORMĀCIJA PAR PROGNOZĒJAMO VECUMA PENSIJAS APMĒRU

E-pakalpojums rada iespēju katrai personai, kurai vēl nav piešķirta vecuma pensija, pašai iegūt informāciju par provizorisko vecuma pensijas apmēru datumā, kurā ir plānots doties vecuma pensijā (nepiemērojot likumā „Par valsts pensijām” noteiktos atvieglojumus un garantētos minimālos apmērus). Pensijas prognoze aprēķināta, izmantojot: 1) VSAA rīcībā esošo informāciju par katras personas darba un tam pielīdzinātajiem periodiem līdz 1996. gadam, ko persona pati iesniegusi VSAA; 2) informāciju par sociālās apdrošināšanas iemaksām no 1996. gada. Ņemtas vērā tikai tās iemaksas, par kurām VSAA saņemta informācija līdz aprēķina veikšanas brīdim. Prognozē netiek iekļauts 2. pensiju līmeņa pensijas kapitāls. Turpinot strādāt, iemaksas katru mēnesi papildināsies, bez tam pensijas kapitāls katru gadu tiks indeksēts atbilstoši darba algas izmaiņām valstī, līdz ar to prognozētās pensijas apmērs mainīsies. Dati prognozējamās pensijas aprēķinam tiek atjaunoti divas reizes mēnesī.

Skatīt instrukciju Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu

INFORMĀCIJA PAR REĢISTRĒTO DARBA STĀŽU (LĪDZ 1996. GADAM)

E-pakalpojums nodrošina iespēju sociāli apdrošinātai personai, kura bijusi nodarbināta pirms 1996. gada, iegūt informāciju par datiem, kas ir VSAA rīcībā par viņas darba stāžu. Informācija satur arī ziņas par periodiem, kas pielīdzināti darba stāžam (izņemot tos, kuros personai pašai bija jāveic sociālā nodokļa maksājumi) un dod tiesības uz apdrošināšanas pakalpojumiem.

Skatīt instrukciju Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu

INFORMĀCIJA PAR SOCIĀLĀS APDROŠINĀŠANAS IEMAKSĀM UN APDROŠINĀŠANAS PERIODIEM

E-pakalpojums nodrošina iespēju katrai sociāli apdrošinātai personai iegūt informāciju par savām sociālās apdrošināšanas iemaksām, apdrošināšanas periodiem un iemaksu veicējiem (darba devēji vai valsts budžeta maksājumi), sākot no 1996.

Skatīt instrukciju Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu

INFORMĀCIJA PAR UZTURLĪDZEKĻU LIETAS IZSKATĪŠANAS PROCESU

Pakalpojuma ietvaros lietotājs saņem informāciju par visām Uzturlīdzekļu garantiju fonda iesniedzēju un parādnieku reģistrā reģistrētajām uzturlīdzekļu lietām, kurās lietotājs reģistrēts kā iesniedzējs.

Skatīt instrukciju Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu

INFORMĀCIJA PAR UZTURLĪDZEKĻU PARĀDU

Pakalpojuma ietvaros lietotājs saņem informāciju par visām Uzturlīdzekļu garantiju fonda iesniedzēju un parādnieku reģistrā reģistrētajām uzturlīdzekļu lietām, kurās lietotājs reģistrēts kā parādnieks.

Skatīt instrukciju Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu

INFORMĀCIJA PAR VALSTS FONDĒTO PENSIJU SHĒMAS DALĪBNIEKA REĢISTRĀCIJU UN IEGULDĪJUMA PLĀNA IZVĒLI

E-pakalpojums nodrošina iespēju valsts fondēto pensiju shēmas dalībniekiem iegūt informāciju par dalības uzsākšanu valsts fondēto pensiju shēmā, līdzekļu pārvaldītāju un ieguldījumu plānu izmaiņu vēsturi.

Skatīt instrukciju Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu

INFORMĀCIJA PAR VALSTS FONDĒTO PENSIJU SHĒMAS LĪDZEKĻU PĀRVALDĪTĀJA UN IEGULDĪJUMA PLĀNA MAIŅU

E-pakalpojums nodrošina iespēju valsts fondēto pensiju shēmas dalībniekiem iegūt informāciju par līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījuma plāna nomaiņu.

Skatīt instrukciju Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu

INFORMĀCIJA PAR VSAA IETURĒTO IENĀKUMA NODOKLI

E-pakalpojums nodrošina iespēju katrai personai, kura ir saņēmusi VSAA izmaksāto pensiju vai slimības pabalstu, iegūt informāciju par VSAA ieturēto un budžetā ieskaitīto ienākuma nodokli no pensijas vai pabalsta. Informācija par ieturēto nodokli no pensijas pieejama, sākot no 2010. gada, par ieturēto nodokli no slimības pabalsta - sākot no 2011.gada.

Skatīt instrukciju Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu

INFORMĀCIJAS SNIEGŠANA VESELĪBAS INSPEKCIJAS UZRAUDZĪBAS OBJEKTU KATALOGAM

E-pakalpojums nodrošina iespēju personai informēt Veselības inspekciju par pakalpojumu sniedzējiem (uzraudzības objektiem) veselības aprūpes, farmācijas, sabiedrības veselības, vides veselības un tirgus uzraudzības (kosmētikas līdzekļi, ķīmiskās vielas, ķīmiskie maisījumi) jomās un veikt to novērtējumu. Pakalpojums paredzēts fiziskām un juridiskām (uzraudzības objektu pārstāvjiem) personām.

Skatīt instrukciju Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu

IZZIŅAS PIEPRASĪŠANA PAR FIZISKAS PERSONAS SODĀMĪBU

Šī pakalpojuma ietvaros tiek piedāvāts elektroniski iesniegt pieprasījumu izziņas par fiziskas personas sodāmību saņemšanai.

Skatīt instrukciju Uzsākt e-pakalpojumu

IZZIŅAS PIEPRASĪŠANA PAR JURIDISKAI PERSONAI PIEMĒROTAJIEM PIESPIEDU IETEKMĒŠANAS LĪDZEKĻIEM UN ADMINISTRATĪVAJIEM SODIEM

Šī pakalpojuma ietvaros tiek piedāvāts elektroniski iesniegt pieprasījumu izziņas par juridiskai personai piespriestajiem administratīvajiem sodiem un piemērotajiem piespiedu ietekmēšanas līdzekļiem saņemšanai.

Skatīt instrukciju Uzsākt e-pakalpojumu

IZZIŅAS PIEPRASĪŠANA PAR PRIVĀTPERSONAI UZLIKTAJIEM ADMINISTRATĪVAJIEM SODIEM

Šī pakalpojuma ietvaros tiek piedāvāts elektroniski iesniegt pieprasījumu izziņas par privātpersonai uzliktajiem administratīvajiem sodiem saņemšanai.

Skatīt instrukciju Uzsākt e-pakalpojumu

IZZIŅU PIEPRASĪŠANA NO UZŅĒMUMU REĢISTRA VESTAJIEM REĢISTRIEM

E-pakalpojuma ietvaros persona saņem Uzņēmumu reģistrā esošo informāciju par juridisko personu, fiziskās personas maksātnespējas procesiem, maksātnespējas administratoru, laulāto mantisko attiecību līgumu, komercķīlas līgumu, publiskās un privātās partnerības līgumu

Skatīt instrukciju Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu

KOKU CIRŠANAS ATĻAUJAS PIEPRASĪŠANA

Pakalpojums nodrošina iespēju fiziskai vai juridiskai personai (zemes gabala īpašniekam vai tā pilnvarotai personai) veikt pieprasījumu pašvaldībai par koku izciršanas atļauju. saņemšanu.

Skatīt instrukciju Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu

MANĀ ĪPAŠUMĀ DEKLARĒTĀS PERSONAS

Pakalpojums nodrošina iespēju fiziskajām personām iegūt informāciju par saviem Zemesgrāmatā reģistrētajiem nekustamajiem īpašumiem, to sastāvu, kadastra numuriem, adresēm un iedzīvotājiem, kuriem ir spēkā reģistrācija dzīvesvietā (deklarēta vai pēc iestādes iniciatīvas reģistrēta dzīvesvieta) šo īpašumu adresēs.

Skatīt instrukciju Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu

MANI DATI BIOMETRIJAS DATU APSTRĀDES SISTĒMĀ

Pakalpojums nodrošina iegūt un pārbaudīt informāciju par lietotāja datiem, kas tiek uzturēti Biometrijas datu apstrādes sistēmā.

Skatīt instrukciju Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu

MANI DATI IEDZĪVOTĀJU REĢISTRĀ

Pakalpojums nodrošina iespēju personai uzzināt, kādas ziņas par to, tās nepilngadīgo bērnu, aizbildnībā vai aizgādnībā esošo personu ir iekļautas Iedzīvotāju reģistrā

Skatīt instrukciju Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu

MANI DATI KADASTRĀ

Pakalpojums nodrošina iespēju lietotājam saņemt no Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas aktuālos kadastra teksta datus par savu nekustamo īpašumu un būvi, kura neietilpst neviena nekustamā īpašuma sastāvā, atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 85.pantā paredzētajai kārtībai.

Skatīt instrukciju Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu

MANI DATI VDEĀVK

Šis e-pakalpojums paredzēts personām, kurām ir spēkā esoši invaliditātes ekspertīzes lēmumi, atzinumi vai ieteikumi vai kuras ir iesniegušas iesniegumu Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijā (VDEĀVK) invaliditātes ekspertīzes veikšanai, vai iesniegumu invaliditātes ekspertīzes lēmuma apstrīdēšanai, par sevi VDEĀVK Invaliditātes informatīvajā sistēmā uzkrātās informācijas noskaidrošanai. VDEĀVK Invaliditātes informatīvajā sistēmā ir uzkrāti dati par personu invaliditātes statusu sākot ar 1998.gadu.

Skatīt instrukciju Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu

MANI REĢISTRĒTIE MĀJAS (ISTABAS) DZĪVNIEKI

E-pakalpojuma ietvaros persona tiešsaistē var apskatīt informāciju par savā īpašumā reģistrētajiem vai turējumā esošajiem mājas (istabas) dzīvniekiem

Skatīt instrukciju Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA APMAKSA TIEŠSAISTĒ

Šī pakalpojuma ietvaros tiek piedāvāta iespēja apmaksāt nekustamā īpašuma nodokli

Skatīt instrukciju Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu

PĀRBAUDE, VAI PERSONA IR DEKLARĒTA NORĀDĪTAJĀ ADRESĒ

Pakalpojums nodrošina iespēju lietotājam pārbaudīt Iedzīvotāju reģistrā iekļautajos datos to, vai personai ar lietotāja norādīto personas kodu ir spēkā reģistrācija dzīvesvietā lietotāja norādītajā adresē.

Skatīt instrukciju Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu

PĀRBAUDE, VAI PERSONA IR IEKĻAUTA IEDZĪVOTĀJU REĢISTRĀ UN VAI NAV ZIŅU PAR PERSONAS NĀVI

Pakalpojums nodrošina iespēju lietotājam pārbaudīt Iedzīvotāju reģistrā iekļautajos datos to, vai persona ar lietotāja norādīto personas kodu ir iekļauta Iedzīvotāju reģistrā un, ja ir iekļauta, vai persona pēc Iedzīvotāju reģistra ziņām nav mirusi.

Skatīt instrukciju Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu

PAZIŅOJUMS PAR VESELĪBAS INSPEKCIJAS KONTROLES LAIKĀ UZLIKTO PIENĀKUMU IZPILDI.

E-pakalpojums nodrošina iespēju objekta pārstāvjiem sagatavot un iesniegt Veselības inspekcijai informāciju par kontroles laikā atklāto neatbilstību un uzlikto pienākumu izpildi, kā arī lūgt pagarināt termiņu tā veikšanai.

Skatīt instrukciju Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu

PAZIŅOJUMS VESELĪBAS INSPEKCIJAI PAR DARBĪBĀM FARMĀCIJAS JOMĀ

E-pakalpojums nodrošina iespēju ar farmāciju saistītiem uzņēmumiem elektroniski iesniegt paziņojumu par izmaiņām tā saimnieciskās darbības procesos vai jaunas komercdarbības veidu uzsākšanu Veselības inspekcijas kompetencē esošajās darbības jomās.

Skatīt instrukciju Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu

PERSONU VAI SABIEDRĪBAS DROŠĪBU APDRAUDĒJUŠO NOTIKUMU APKOPOJUMS

E-pakalpojums sniegs iedzīvotājiem, uzņēmējiem un valsts pārvaldes un pašvaldību institūcijām publisku elektronisko pieeju pie Vienotajā notikumu reģistrā steidzami publicējamiem paziņojumiem un kopsavilkumam par pēdējā diennaktī reģistrētajiem notikumiem, kā arī nodrošina Reģistrā reģistrēto notikumu meklēšanu, lai parādītu notikumu publicējamās informācijas apkopojumu un notikumu statistiku. Ar notikumiem saprotams jebkurš notikums, kurš apdraud personu vai sabiedrības drošību un uz kuru Policijai, Drošības policijai, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam vai Valsts robežsardzei ir jāreaģē saskaņā ar normatīvo aktu prasībām un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Skatīt instrukciju Uzsākt e-pakalpojumu

PERSONU VAI SABIEDRĪBAS DROŠĪBU APDRAUDĒJUŠO NOTIKUMU STATISTIKA

Pakalpojums nodrošina iedzīvotājiem, uzņēmējiem un valsts pārvaldes un pašvaldību institūcijām publisku elektronisko pieeju pie Vienotajā notikumu reģistrā reģistrēto notikumu statistikas datiem, nodrošinot notikumu atlases iespējas dažādos šķērsgriezumos (piemēram, pēc notikumu veida, vietas un laika perioda) un atlases rezultātu attēlošanu tabulveidā un uz ģeogrāfiskās kartes. Ar notikumiem saprotams jebkurš notikums, kurš apdraud personu vai sabiedrības drošību un uz kuru Policijai, Drošības policijai, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam vai Valsts robežsardzei ir jāreaģē saskaņā ar normatīvo aktu prasībām un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Skatīt instrukciju Uzsākt e-pakalpojumu

PIETEIKŠANĀS UZTURLĪDZEKĻU SAŅEMŠANAI

Pakalpojums dod iespēju personām (iesniedzējiem) iesniegt Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijai iesniegumu par uzturlīdzekļu izmaksu.

Skatīt instrukciju Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu

PIETEIKUMS VESELĪBAS INSPEKCIJAS ATĻAUJAS, ATZINUMA VAI NOVĒRTĒJUMA SAŅEMŠANAI

E-pakalpojums nodrošina iespēju fiziskām un juridiskām personām sagatavot un iesniegt Veselības inspekcijai elektronisku pieteikumu noteiktas specifikas atļaujas, atzinuma vai novērtējuma saņemšanai.

Skatīt instrukciju Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu

REĢISTRĒTA MĀJAS (ISTABAS) DZĪVNIEKA ĪPAŠUMTIESĪBU MAIŅAS REĢISTRĀCIJA

E-pakalpojuma ietvaros persona tiešsaistē var veikt mājas dzīvnieka īpašumtiesību nodošanu citai fiziskai personai un apstiprināt īpašumtiesību pārņemšanu.

Skatīt instrukciju Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu

REĢISTRĒTA MĀJAS (ISTABAS) DZĪVNIEKA NĀVES VAI EITANĀZIJAS REĢISTRĒŠANA

E-pakalpojuma ietvaros persona tiešsaistē var reģistrēt mājas dzīvnieka (izņemot suņa, kas atzīts par bīstamu) nāvi vai eitanāziju.

Skatīt instrukciju Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu

REĢISTRĒTA MĀJAS (ISTABAS) DZĪVNIEKA PAZUŠANAS VAI ATRAŠANAS REĢISTRĀCIJA

E-pakalpojuma ietvaros persona tiešsaistē var veikt mājas (istabas) dzīvnieka pazušanas vai atrašanas reģistrāciju.

Skatīt instrukciju Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu

REĢISTRĒTA MĀJAS (ISTABAS) DZĪVNIEKA TURĒŠANAS ADRESES MAIŅAS REĢISTRĀCIJA

E-pakalpojuma ietvaros persona tiešsaistē var apskatīt informāciju par savā īpašumā reģistrētajiem mājdzīvniekiem un veikt dzīvnieku turēšanas adreses maiņu.

Skatīt instrukciju Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu

REĢISTRĒTA MĀJAS (ISTABAS) DZĪVNIEKA TURĒTĀJA MAIŅAS REĢISTRĀCIJA

E-pakalpojuma ietvaros persona tiešsaistē var veikt mājas (istabas) dzīvnieka turēšanas tiesību nodošanu citai fiziskai personai, apstiprināt turēšanas tiesību pārņemšanu un veikt nodoto turēšanas tiesību anulēšanu.

Skatīt instrukciju Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu

STATISTISKO DATU SNIEGŠANA PĒC PIEPRASĪJUMA

Šī pakalpojuma ietvaros juridiskai personai ir iespēja elektroniski pieprasīt un saņemt normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā statistiskos datus par reģistrētajiem dzimšanas un miršanas gadījumiem un noslēgtajām laulībām. Pakalpojuma mērķa grupa ir uzņēmumi, kuri nodarbojas ar komercdarbības attīstības plānošanu, statistisko datu apstrādi zinātniskiem, pētnieciskiem un citiem mērķiem (mārketings, apdrošināšana, socioloģisko pētījumu veicēji, u.c.)

Skatīt instrukciju Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu

UNIVERSĀLAIS PAKALPOJUMS INVALIDITĀTES STATUSA PĀRBAUDEI

Šis e-pakalpojums paredzēts valsts un pašvaldību institūcijām, kurām ir spēkā esoši sadarbības ar Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisiju (VDEĀVK) līgumi par personu invaliditātes statusa pārbaudes informācijas sniegšanu VDEĀVK sadarbības partnera institūcijas pārstāvjiem. E-pakalpojums nodrošina iespēju tiešsaistē iegūt informāciju par fizisku personu invaliditātes statusu.

Skatīt instrukciju Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu

VALSTS FONDĒTO PENSIJU SHĒMAS (PENSIJU 2.LĪMEŅA) DALĪBNIEKA KONTA IZRAKSTS

E-pakalpojums nodrošina iespēju valsts fondēto pensiju shēmas dalībniekiem iegūt informāciju par valsts fondēto pensiju shēmā ieguldītām summām, konta stāvokli un darījumiem, kas veikti izvēlētajā laika periodā. Par 2013.gadu un iepriekšējiem gadiem visas summas konta izrakstā tiks norādītas latos. Ieguldītā kopsumma un fondētās pensijas kapitāls 2013.gada 31.decembrī tiks konvertēts uz euro pēc oficiālā pārejas kursa un matemātiskajiem pārrēķina principiem. Par 2014.gadu un turpmāk visas summas konta izrakstā tiks norādītas euro.

Skatīt instrukciju Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu

Последнее обновление страницы: 31.03.2016 13:23