Платные услуги

Lēmums Nr.245. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes "Sociālais dienests" maksas pakalpojuma cenrāža apstiprināšanu

Nr.p.k.

Pakalpojuma veidi

Mērvienība

Cena euro

bez PVN

1.

Sociālie pakalpojumi:

 

 

1.1.

Aprūpe mājās

1 stunda

3.14

1.2.

Dienas aprūpes centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem*

1 diena

13.60

1.3.

Dienas aprūpes centrs “Saskarsme”*

1 diena

1.00

1.4.

Ģimenes atbalsta centrs/patversme*

1 diennakts

8.94

1.5.

Nakts patversme*

1 diennakts

3.69

1.6.

Sociālā patversme (1 gultas vieta)

1 diennakts

2.26

1.7.

Grupu dzīvokļi

1 diennakts

9.39

1.8.

Specializētās darbnīcas

1 diena

16.10

1.9.

Ģimenes asistents:

 

 

1.9.1.

Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā

1 stunda

21.06

1.9.2.

ārpus Daugavpils pilsētas administratīvās teritorijas

1 stunda

27.84

2.

Klientu līdzmaksājumi:

 

 

2.1.

Dienas aprūpes centra personām ar garīga rakstura traucējumiem, izņemot, ja persona saņem pakalpojumu saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 16.jūnija noteikumiem Nr.313 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2.   specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.1. pasākuma "Deinstitucionalizācija" īstenošanas noteikumi”              

1 diena

1.00

2.2.

veļas mazgāšanas pakalpojums Sociālajā mājā

1 reize

0.15

2.3.

dušas izmantošana Sociālajā mājā

1 reize

0.45

2.4.

līdzdalības maksājums par gultasvietu Sociālajā patversmē

1 diennakts

0.60

3.

Nomas objekti (gadījumos, ja tie tiek iznomāti sociālās aizsardzības, kultūras, izglītības, zinātnes, sporta, vides un dzīvnieku aizsardzības vai veselības aprūpes funkciju nodrošināšanai):

 

 

3.1.

Dienas centra “Saskarsme” kafejnīcas telpas

1 stunda

1.48

3.2.

Dienas centra “Saskarsme” aktu zāle

1 stunda

2.16

3.3.

Dienas centra “Saskarsme” konferenču zāle

1 stunda

1.31

  •          * bezmaksas pakalpojums Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā deklarētām personām
Последнее обновление страницы: 25.05.2018 06:48