Бюро обслуживания на дому

Mērķi:   Sociālās aprūpes pakalpojumu sniegšanas mērķis ir nodrošināt dzīves kvalitātes nepazemināšanos personai, kura vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ to nevar nodrošināt pati saviem spēkiem.

Uzdevums:   nodrošināt personām, kuras objektīvu apstākļu dēļ nevar sevi aprūpēt, palīdzību viņu pamatvajadzību nodrošināšanā.

Aprūpes mājās pakalpojumu darba dienas laikā nodrošina pensijas vecuma personām, personām, kurām noteikta invaliditāte vai citām personām, kurām vecuma vai citu iemeslu dēļ ir grūtības veikt ikdienas mājas darbus pamatvajadzību apmierināšanai vai veikt savu personisko aprūpi.

Aprūpes mājās pakalpojums ietver personisko aprūpi un/vai ikdienas mājas darbu veikšanu.

Aprūpes mājās pakalpojumam ir šādi aprūpes līmeņi:

 •  pirmais aprūpes līmenis ir 1–2 reizes nedēļā līdz 16 stundām mēnesī
 •  otrais aprūpes līmenis ir 2 reizes nedēļā līdz 24 stundām mēnesī;
 •  trešais aprūpes līmenis ir 3 reizes nedēļā līdz 32 stundām mēnesī;
 •  ceturtais aprūpes līmenis ir 5 reizes nedēļā līdz 48 stundām mēnesī līdz persona tiek ievietota īslaicīgas vai ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā.

Sniedzot aprūpes mājās pakalpojumu, personai pēc vajadzības tiek nodrošināti šādi pakalpojumi:

 • ·ārsārstniecības personas izsaukšana, atbalsts medikamentu lietošanā, palīdzība sadarbībā ar dažādām institūcijām;
 • produktu, medikamentu un saimniecības preču iegāde un piegāde (kopējais svars līdz 5 kg);
 • palīdzības sniegšana personai ēdiena pagatavošanā un ēšanā;
 • gatava ēdiena piegāde mājās;
 • ūdens piegāde personas dzīvesvietā;
 • kurināmā piegāde telpās un krāsns kurināšana;
 • palīdzība apģērbties un noģērbties, gultas veļas nomaiņā;
 • palīdzība iekļūt gultā un izkļūt no tās, pozicionēšanā un pārvietošanā;
 • palīdzība personīgās higiēnas nodrošināšanā (piemēram, mazgāšanās, inkontinences līdzekļu nomaiņa, ķemmēšanās, skūšanās, protēžu kopšana), izņemot podologa pakalpojumus;
 • trauku mazgāšana;
 • dzīvojamo telpu uzkopšana ne biežāk kā 4 reizes mēnesī;
 • dzīvojamo telpu logu mazgāšana ne biežāk kā 2 reizes gadā;
 • veļas mazgāšana personas veļas mazgājamajā mašīnā vai veļas nodošana un saņemšana no veļas mazgātavas;
 • pagalma uzkopšana (sniega tīrīšana, sauso lapu grābšana) tiktāl ciktāl tas nepieciešams personas spējai apmierināt savas pamatvajadzības.

Bezmaksas aprūpes mājās pakalpojumu ir tiesīgas saņemt:

 • vientuļa pensijas vecuma persona un vientuļa persona ar invaliditāti, kurai vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ ir grūtības veikt ikdienas mājas darbus vai personisko aprūpi, ja tās ikmēneša ienākums nepārsniedz valstī noteikto minimālās mēneša darba algas apmēru, ieskaitot pabalstu personai ar invaliditāti, kurai nepieciešama īpaša kopšana;
 • pensijas vecuma persona un persona ar invaliditāti, kurai vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ ir grūtības veikt ikdienas mājas darbus vai personisko aprūpi un kura dzīvo viena, vai vienā mājsaimniecībā ar šo personu dzīvojošās personas sava veselības stāvokļa dēļ nevar nodrošināt minētajām personām nepieciešamo aprūpi un šai mājsaimniecībai ir piešķirts trūcīgas mājsaimniecības statuss, vai apgādnieks ir persona ar pirmās grupas invaliditāti;

 • klienti krīzes situācijā, ņemot vērā Dienesta sociālā darba speciālista atzinumu, kas tiek sagatavots pēc ģimenes/personas sociālās un materiālās situācijas izvērtēšanas.

Lai saņemtu sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību, persona vai viņas likumiskais pārstāvis vēršas pašvaldības Sociālajā dienestā un iesniedz:

 • iesniegumu, kurā norāda problēmu un tās vēlamo risinājumu;
 • iztikas līdzekļu deklarāciju, kas noteikta normatīvajos aktos par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu, ja tiek pieprasīta sociālā palīdzība vai sociālā pakalpojuma izmaksas sedz no pašvaldības budžeta;
 • ģimenes ārsta izziņu par personas veselības stāvokli. Izziņā norāda funkcionālo spēju traucējumu smaguma pakāpi un medicīnisko kontrindikāciju (plaušu tuberkuloze aktīvajā stadijā, akūtas infekcijas slimības, seksuāli transmisīvās slimības) neesību, ja persona vēlas saņemt aprūpi mājās, pakalpojumu grupu mājā (dzīvoklī), pusceļa mājā, dienas aprūpes centrā un ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā;
 • psihiatra atzinumu par personas psihisko veselību un speciālajām (psihiatriskajām) kontrindikācijām sociālo pakalpojumu saņemšanai (1. pielikums), ja sociālo pakalpojumu vēlas saņemt persona ar garīga rakstura traucējumiem vai bērns ar garīgās attīstības traucējumiem;
 • citus dokumentus atbilstoši attiecīgā sociālā pakalpojuma vai sociālās palīdzības veidam.

Ar Daugavpils pilsētas domes 24.10.2019. lēmumu Nr.636 “Par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” maksas pakalpojuma cenrāža apstiprināšanu” ir noteikts aprūpes mājās pakalpojuma cenrādis - 4.17 EUR  par 1 stundu.

Aprūpes mājās biroja sniedzamie pakalpojumi:

Maksas pakalpojumu cenas:

LĒMUMS NR.636 PAR DAUGAVPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IESTĀDES “SOCIĀLAIS DIENESTS” MAKSAS PAKALPOJUMU CENRĀDI

Par Sociālā dienesta klientu pieņemšanas laikiem

Aprūpes mājās biroja vec. sociālā darbinieka pieņemšanas laiks: katru pirmdienu no plkst. 14.00 līdz 17.30

Adrese:  Vienības ielā, 8, 12. kab. 
Tālrunis: 654 23641

 socd@socd.lv

Līdz Sociālajam dienestam  Vienības ielā 8  var nokļūt:

 • ar tramvajiem  Nr.1 ., 3.. Jābrauc līdz pieturai “Universitāte”  vai  “Vienības iela”;
 • ar autobusiem Nr. 10., 12., 15., 2., 20A., 20A2., 22., 24 3., 3C., 6., 7., 8., 9..Jābrauc līdz pieturai “Vienības iela”

Meklēt ēku Vienības ielā 8              

     Nodrošināta piekļuve personām ar kustību traucējumiem, kas pārvietojas ratiņkrēslā.

   Nodrošināta piekļuve personām ar kustību traucējumiem, kas pārvietojas ratiņkrēslā un ir ar pavadoni

 Nodrošināta piekļuve personām ar bērnu ratiņiem 

Automašīnu var  novietot pie Vienības iela 8 ēkas, Vienības un K.Valdemāra ielās .

Последнее обновление страницы: 11.02.2021 07:04