СЕКТОР СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ И ПЕРСОН С ИНВАЛИДНОСТЬЮ

Vienības iela 8, Daugavpils, LV-5401

Mērķis: nodrošināt profesionālu un mērķtiecīgu sociālā darba un sociālo pakalpojumu sniegšanu personām, kuras ir sasniegušas pensijas vecumu, un personām ar invaliditāti, kas orientēta uz klienta sociālo problēmu risināšanu, attīstot personas resursus un mazinot personas dzīvē izraisītas negatīvās sekas, nepazeminot dzīves līmeņa kvalitāti personām, kuras vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ nespēj veikt ikdienas mājas darbus un personisko aprūpi saviem spēkiem.

Uzdevumi:

 • Normatīvajos aktos noteiktā kārtībā un apjomā sniegt klientiem sociālos pakalpojumus un psihosociālo atbalstu.
 • Informēt klientus par viņu tiesībām saņemt sociālos pakalpojumus un šo tiesību īstenošanas iespējām, sniegt konsultācijas par sociālo pakalpojumu veidiem un pieejamību.
 • Veikt sociālo pakalpojumu pieprasītāju vajadzību un resursu novērtēšanu atbilstoši  pakalpojuma nepieciešamībai un noteikt nepieciešamo pakalpojumu apjomu un saturu.
 • Noformēt klientu dokumentus sociālo pakalpojumu saņemšanai ilgstošas valsts un   pašvaldības   sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās.
 • Noformēt dokumentus valsts sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai personām ar funkcionāliem traucējumiem darbspējīgā vecumā, politiski represētajām personām, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem.
 • Noformēt klientu dokumentus sociālo pakalpojumu saņemšanai īslaicīgās sociālās aprūpes nodaļā.
 • Nodrošināt personām ar invaliditāti ar pārvietošanās traucējumiem, kuras patstāvīgi nespēj izmantot sabiedrisko transportu,  ar Sociālā dienesta autotransporta pakalpojumu braucienam uz medicīniskiem vai rehabilitācijas iestādēm Daugavpilī vai citā Latvijas pilsētā.
 • Nodrošināt personām ar invaliditāti, kas pārvietojās riteņkrēslā, Sociālā taksometra pakalpojumu nokļūšanai uz vietām Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā.   
 • Nodrošināt atbalsta pasākumus vides pieejamībai personām ar invaliditāti, kas pārvietojās invalīdu riteņkrēslā.
 • Nepieciešamības gadījumā veikt klientu apsekošanu dzīvesvietā.

 Klienti:

 • personas ar invaliditāti; 
 • pensionāri. 

Sektora sniedzamie pakalpojumi:

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācija institūcijas pakalpojums pilngadīgām personām (Dokumentu noformēšana klientiem dotā pakalpojuma saņemšanai nepieciešamības gadījumā)

Īslaicīgas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojums pilngadīgām personām (Dokumentu noformēšana klientiem dotā pakalpojuma saņemšanai nepieciešamības gadījumā)

Sociālā taksometra pakalpojumi (Dokumentu noformēšana klientiem dotā pakalpojuma saņemšanai nepieciešamības gadījumā)

Specializētā autotransporta pakalpojumi  (Dokumentu noformēšana klientiem dotā pakalpojuma saņemšanai nepieciešamības gadījumā)

Par Sociālā dienesta klientu pieņemšanas laikiem

Sociālo pakalpojumu nodaļas personām ar invaliditāti un veciem ļaudīm sektora vec. sociālā darbinieka  pieņemšanas laiks:  katru pirmdienu no plkst. 14.00 līdz 17.30.

Adrese: 11.  kab., Vienības ielā 8, Daugavpilī, LV-5401

Tālruņi: 654 40921 

 socd@socd.lv

Līdz Sociālajam dienestam  Vienības ielā 8  var nokļūt:

 • ar tramvajiem  Nr.1 ., 3.. Jābrauc līdz pieturai “Universitāte”  vai  “Vienības iela”;
 • ar autobusiem Nr. 10., 12., 15., 2., 20A., 20A2., 22., 24 3., 3C., 6., 7., 8., 9..Jābrauc līdz pieturai “Vienības iela”

Meklēt ēku Vienības ielā 8              

     Nodrošināta piekļuve personām ar kustību traucējumiem, kas pārvietojas ratiņkrēslā.

   Nodrošināta piekļuve personām ar kustību traucējumiem, kas pārvietojas ratiņkrēslā un ir ar pavadoni

 Nodrošināta piekļuve personām ar bērnu ratiņiem 

Automašīnu var  novietot pie Vienības iela 8 ēkas, Vienības un K.Valdemāra ielās .

Последнее обновление страницы: 25.01.2021 12:49