СЕКТОР СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ ДЛЯ СОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПЕРСОН

Vienības iela 8, Daugavpils, LV-5401

SOCIĀLO PAKALPOJUMU NODAĻAS SEKTORU SHĒMA

Mērķis: sniegt sociālos pakalpojumus pašvaldības teritorijā dzīvojošām personām, kuras nespēj nodrošināt sevi/savu ģimeni un/vai nevar pārvarēt dzīves grūtības saviem spēkiem un kurām ir vēlēšanās mainīt savu patreizējo situāciju.

Uzdevumi:

 • sniegt klientiem saprotamu un precīzu informāciju par sociālo pakalpojumu un sociālas palīdzības veidiem, un vienoties ar klientu par līdzdarbību sociālo problēmu risināšanā;
 • risināt pilngadīgo personu un ģimeņu sociālās problēmas, viņu dzīves kvalitātes uzlabošanai un sniegt padomu turpmākai rīcībai;
 • nodrošināt klienta iesaistīšanu viņa problēmu risināšanā, nepieciešamības gadījumā motivēt klientu sadarboties ar citiem speciālistiem;
 • nodrošināt individuālās konsultācijas klientiem, palīdzot uzlabot sociālās funkcionēšanas spējas un sniegt psihosociālo atbalstu, nepieciešamības gadījumā veikt klientu apsekošanu dzīvesvietā;
 • veicināt starpprofesionāļu un starpinstitucionālo sadarbību klienta interešu labā;
 • sadarboties ar valsts un pašvaldības institūcijām, sabiedriskajām organizācijām un citām fiziskām un juridiskām personām klientu sociālo problēmu risināšanai;
 • veikt statistisko datu apkopojumu.

Klienti:

 • Bezdarbnieki un personas bez noteiktās dzīvesvietas;
 • Pirmspensijas vecuma personas;
 • Bijušie ieslodzītie;
 • Personas ar atkarības problēmām;
 • Cilvēktirdzniecības upuri;
 • Personas ar plaušu slimībām un ilgstošām slimībām (AIDS, tuberkuloze u.c.)
 • Ģimenes/personas, kuras nokļuvušas krīzes situācijā;
 • No vardarbības cietušās personas;
 • Sociālo dzīvojamo telpu īrnieki;
 • Bez vecāku gādības palikuši jaunieši sasniedzot pilngadību.

Sektors nodrošina šādus pakalpojumus:

 • Sociālās rehabilitācijas programma “Sociālās motivācijas programma bezdarbniekiem veiksmīgākai iekļaušanas darba tirgū” – Daugavpils pilsētas iedzīvotājiem pakalpojums ir bez maksas;
 • Psihologa pakalpojuma noformēšana ģimenei/personai, kura ir nonākusi krīzes situācijā – Daugavpils pilsētas iedzīvotājiem pakalpojums ir bezmaksas (notiek pēc iesnieguma no klienta saņemšanas);
 • Sociālās rehabilitācijas pakalpojuma noformēšana no vardarbības cietušām un vardarbību veikušām pilngadīgām personām - Daugavpils pilsētas iedzīvotājiem pakalpojums ir bez maksas (Notiek pēc iesnieguma no klienta saņemšanas).

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:

 • sociālās rehabilitācijas programma “Sociālās motivācijas programma bezdarbniekiem veiksmīgākai iekļaušanai darba tirgū” – pakalpojums tiek nodrošināts Sektora klientiem pamatojoties uz individuālo sociālās rehabilitācijas plānu bez papildus dokumentiem;
 • sociālo dzīvokļu statusu noteikšana/izbeigšana un sociālo dzīvokļu īres līgumu noslēgšana/pagarināšana/izbeigšana - Daugavpils pilsētas iedzīvotājiem pakalpojums ir bezmaksas (notiek pēc iesnieguma no klienta saņemšanas)  papildus 30.06.1998. Ministru kabineta noteikumos Nr.233 “Noteikumi par dokumentiem, kas apliecina personas tiesības īrēt sociālo dzīvokli, un dzīvokļa kopējās platības normām” 2.punkta minētiem dokumentiem, dzīvojamās telpas īres līgums, maksājumi par dzīvokļa lietošanu un komunālajiem pakalpojumiem par pēdējiem 3 mēnešiem;
 • psihologa pakalpojuma noformēšana ģimenei/personai, kura ir nonākusi krīzes situācijā - Daugavpils pilsētas iedzīvotājiem pakalpojums ir bezmaksas (notiek pēc iesnieguma no klienta saņemšanas) īpašos gadījumos papildus nepieciešams dokuments, kas apliecina krīzes situācijas esamību;
 • sociālās rehabilitācijas pakalpojums no vardarbības cietušām un vardarbību veikušām pilngadīgām personām - Daugavpils pilsētas iedzīvotājiem pakalpojums ir bezmaksas (notiek pēc iesnieguma no klienta saņemšanas) saskaņā ar 23.12.2014. MK noteikumu Nr.790 “Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas kārtība no vardarbības cietušām un vardarbību veikušām pilngadīgām personām” nosacījumiem: izmeklētāja, prokurora, izmeklēšanas grupas dalībnieka vai administratīvā pārkāpuma lietu izskatījušās institūcijas (amatpersonas) lēmums (kopija) vai Kriminālprocesa likumā noteiktajā gadījumā – tiesas lēmums (kopija) par personas atzīšanu par cietušo (ja tāds ir); tiesas vai tiesneša lēmums (kopija) par pagaidu aizsardzību pret vardarbību vai policijas lēmums (kopija) par nošķiršanu (ja tāds ir).

Klientu pieņemšanas laiks :  

Pirmdiena    08.00 - 18.00

Otrdiena      08.00 - 17.00

Trešdiena     08.00 - 17.00

Ceturtdiena   08.00 - 17.00

Pusdienu pārtraukums no 12.00 – 13.00

Piektdienās  klientu  pieņemšana nenotiek

  

 Pilngadīgām personām sektora vec. sociālā darbinieka  pieņemšanas laiks: katru pirmdienu no plkst. 14.00 līdz 17.30.

Adrese: 13. kabinets, Vienības iela 8, Daugavpils, LV-5401 

Tālrunis: 654 40931

 socd@socd.lv

Līdz Sociālajam dienestam  Vienības ielā 8  var nokļūt:

 • ar tramvajiem  Nr.1 ., 3.. Jābrauc līdz pieturai “Universitāte”  vai  “Vienības iela”;
 • ar autobusiem Nr. 10., 12., 15., 2., 20A., 20A2., 22., 24 3., 3C., 6., 7., 8., 9..Jābrauc līdz pieturai “Vienības iela”

Meklēt ēku Vienības ielā 8              

     Nodrošināta piekļuve personām ar kustību traucējumiem, kas pārvietojas ratiņkrēslā.

   Nodrošināta piekļuve personām ar kustību traucējumiem, kas pārvietojas ratiņkrēslā un ir ar pavadoni

 Nodrošināta piekļuve personām ar bērnu ratiņiem 

Automašīnu var  novietot pie Vienības iela 8 ēkas, Vienības un K.Valdemāra ielās .

Последнее обновление страницы: 02.12.2019 14:45