СЕКТОР СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ ДЛЯ СОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПЕРСОН

Vienības iela 8, Daugavpils, LV-5401

Vienības iela 8, Daugavpils, LV-5401

Mērķis: sniegt sociālos pakalpojumus Daugavpils pilsētas pašvaldības teritorijā deklarētām personām/ģimenēm, kuras nespēj nodrošināt savas/ģimenes pamatvajadzības, saviem spēkiem nevar pārvarēt dzīves grūtības, atrodas krīzes situācijā un ir motivētas mainīt savu pašreizējo situāciju.

Uzdevumi:

 • veikt sociālo darbu ar bezdarbniekiem/ilgstošiem bezdarbniekiem viņu veiksmīgākai iekļaušanai darba tirgū un sabiedrībā;
 • sniegt klientiem saprotamu un precīzu informāciju par pieejamajiem sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību;
 • vienoties ar klientiem par līdzdarbības pasākumiem sociālo problēmu risināšanā;
 • palīdzēt risināt pilngadīgo personu sociālās problēmas viņu dzīves kvalitātes uzlabošanai;
 • nodrošināt klientu iesaistīšanos problēmu risināšanā, motivējot nepieciešamības gadījumā sadarboties ar citiem specialistiem;
 • sniegt psihosociālo atbalstu bez vecāku gādības palikušajiem jauniešiem un bērniem bāreņiem, uzsākot patstāvīgu dzīvi;
 • veikt sociālo darbu ar personām, kurām ir atkarības un līdzatkarības problēmas;
 • nodrošināt individuālas konsultācijas klientiem, palīdzot uzlabot sociālās funkcionēšanas spējas;
 • palīdzēt risināt sociālās problēmas un integrēties sabiedrībā no ieslodzījuma vietām atbrīvotām personām;
 • nepieciešamības gadījumā veikt klientu apsekošanu dzīvesvietā;
 • konsultēt no vardarbības cietušās un vardarbību veikušās personas par sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanas iespējām;
 • sadarboties ar valsts un pašvaldības institūcijām, sabiedriskajām organizācijām un fiziskām un juridiskām personām klientu sociālo problēmu risināšanā.

 

Sektora klienti:

 • Bezdarbnieki/ilgstošie bezdarbnieki
 • Bez vecāku gādības palikuši jaunieši vai bērni bāreņi, kas sasnieguši pilngadību
 • Personas ar atkarības un līdzatkarības problēmām
 • Pirmspensijas vecuma personas
 • No ieslodzījuma vietām atbrīvotas personas
 • Ģimenes/personas, kuras nokļuvušas krīzes situācijā
 • No vardarbības cietušās personas un vardarbību veikušās personas

Sektorā tiek nodrošināti šādi pakalpojumi:

 • Sociālās rehabilitācijas programma: “Sociālās motivācijas programma bezdarbniekiem veiksmīgākai iekļaušanai darba tirgū.”
 • Psihologa konsultācijas personām ar atkarības un līdzatkarības problēmām;
 • Sociālās rehabilitācijas pakalpojums no vardarbības cietušām un vardarbību veikušām pilngadīgām personām.

Saskaņā ar 23.12.2014. MK noteikumu Nr.790 “Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas kārtība no vardarbības cietušām un vardarbību veikušām pilngadīgām personām”, lai saņemtu cietušo rehabilitācijas pakalpojumu, personai sociālajā dienestā jāiesniedz:

 •  iesniegums;
 •  izmeklētāja, prokurora, izmeklēšanas grupas dalībnieka vai administratīvā pārkāpuma lietu izskatījušās institūcijas (amatpersonas) lēmums (kopija) vai Kriminālprocesa likumā noteiktajā gadījumā – tiesas lēmums (kopija) par personas atzīšanu par cietušo (ja tāds ir);
 • tiesas vai tiesneša lēmums (kopija) par pagaidu aizsardzību pret vardarbību vai policijas lēmums (kopija) par nošķiršanu (ja tāds ir).

Vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojumu var pieprasīt persona:

 •  pret kuru uzsākta administratīvā pārkāpuma lietvedība par administratīvā pārkāpuma izdarīšanu, kas saistīts ar vardarbību, vai kriminālprocess par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, kas saistīts ar vardarbību vai vardarbības piedraudējumu;
 •  par kuru valsts vai pašvaldības policijas, sociālā dienesta vai bāriņtiesas rīcībā ir informācija, ka persona izturējusies vardarbīgi vai izteikusi draudus pielietot vardarbību;
 • kura baidās, ka tā varētu izturēties vardarbīgi, vai atzīst, ka ir veikusi vardarbību;
 •  kuru vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojuma saņemšanai nosūtījis Valsts probācijas dienests, norādot vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojuma sniegšanas veidu, ja Valsts probācijas dienestā nav pieejama analoģiska programma un Valsts probācijas dienesta amatpersona, sazinoties ar vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojuma sniedzēju, ir pārliecinājusies, ka vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojums pieejams iespējami tuvu personas dzīvesvietai.

Ja persona ir probācijas klients un piedalās probācijas programmā, kas koriģē ar vardarbību saistītu uzvedību, tai vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojumu programmas īstenošanas laikā nepiešķir, izņemot gadījumu, ja personu pakalpojuma saņemšanai nosūtījis Valsts probācijas dienests.

Lai saņemtu vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojumu, persona iesniedz iesniegumu sociālajā dienestā.

Par Sociālā dienesta klientu pieņemšanas laikiem

Sektora vecākā sociālā darbiniece pieņem: pirmdienās no plkst. 14.00 līdz 17.30. Tālr.: 654 40931.

Adrese: Vienības iela 8, Daugavpils, LV-5401, 13. kabinets

Tālruņa numuri.: 654 40931, 654 40934; 654 28669.

e–pasts: socd@socd.lv

Līdz Sociālajam dienestam  Vienības ielā 8  var nokļūt:

 • ar tramvajiem  Nr.1 ., 3.. Jābrauc līdz pieturai “Universitāte”  vai  “Vienības iela”;
 • ar autobusiem Nr. 10., 12., 15., 2., 20A., 20A2., 22., 24 3., 3C., 6., 7., 8., 9..Jābrauc līdz pieturai “Vienības iela”

Meklēt ēku Vienības ielā 8              

     Nodrošināta piekļuve personām ar kustību traucējumiem, kas pārvietojas ratiņkrēslā.

   Nodrošināta piekļuve personām ar kustību traucējumiem, kas pārvietojas ratiņkrēslā un ir ar pavadoni

 Nodrošināta piekļuve personām ar bērnu ratiņiem 

Automašīnu var  novietot pie Vienības iela 8 ēkas, Vienības un K.Valdemāra ielās .

Последнее обновление страницы: 25.01.2021 12:50