Социальный приют

SOCIĀLO PAKALPOJUMU NODAĻAS  SOCIĀLO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJU SHĒMA 

Sociālā patversme ir Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” sociālo pakalpojumu nodaļas struktūrvienība, kura nodrošina naktsmītni, personiskās higiēnas iespējas, sociālo rehabilitāciju, sociālā darbinieka konsultācijas pilngadīgām personām bez noteiktas dzīvesvietas vai krīzes situācijā nonākušām personām, kuru iepriekšējā dzīvesvieta bijusi deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā.

NOLIKUMS

IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI

KĀRTĪBA, KĀDĀ RĪKOTIES ĀRKĀRTAS SITUĀCIJĀS

SOCIĀLO PAKALPOJUMU NODAĻAS  SOCIĀLO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJU SHĒMA 

Sociālā patversme ir Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” sociālo pakalpojumu nodaļas struktūrvienība, kura nodrošina naktsmītni, personiskās higiēnas iespējas, sociālo rehabilitāciju, sociālā darbinieka konsultācijas pilngadīgām personām bez noteiktas dzīvesvietas vai krīzes situācijā nonākušām personām, kuru iepriekšējā dzīvesvieta bijusi deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā.

Mērķis:  personām bez noteiktas dzīvesvietas vai krīzes situācijā nonākušām personām nodrošināt īslaicīgas uzturēšanās iespējas, uzturu, personiskās higiēnas iespējas un sociālā darba speciālistu pakalpojumus.

Uzdevumi  :

  • nodrošināt klientiem:

-       atrašanos apkurināmās telpās ar guļamvietām;

-       ēdamtelpu un virtuves aprīkojumu;

-       klienta personīgo mantu uzglabāšanu, ja nepieciešams

-       sociālā darbinieka konsultācijas un atbalstu;

-       informāciju par iespējamiem problēmu risinājumiem un kompetentajām institūcijām;

-       dezinficētus gultas piederumus;

  • veicināt klienta sociālo rehabilitāciju, kas vērsta uz klienta sociālās funkcionēšanas spēju atjaunošanu un uzlabošanu, integrāciju sabiedrībā, fizisko, intelektuālo, psiholoģisko un profesionālo spēju atjaunošanu, izstrādāt klientiem sociālās rehabilitācijas plānus un kontrolēt to izpildi, iesaistīt klientu līdzdarbības pasākumos, mudinot klientu piedalīties darba un sociālo prasmju saglabāšanas, atjaunošanas un apgūšanas pasākumos;
  • palīdzēt klientam sagatavot iesniegumus un citus dokumentus, kas nepieciešami, lai risinātu klienta sociālās problēmas;
  • sniegt sociālu, morālu atbalstu un palīdzību klientiem, kuriem ir sociālas problēmas, un kuri saviem spēkiem nespēj pārvarēt īpašas dzīves grūtības,  risināt sociālo apstākļu radītus konfliktus starp klientu, viņa ģimeni un sabiedrību u.tml.;
  • veidot sadarbību ar klientu ģimenēm, tuviniekiem, lai kopīgi risinātu sociālās problēmas;

Sociālās patversmes sniedzamie pakalpojumi:

Maksas pakalpojumu cenas:

Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 17.maija lēmums Nr.245 "Par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” maksas pakalpojuma cenrāža apstiprināšanu "

Sociālā darba speciālistu darba laiks:  katru darba dienu no plkst. 08.00 līdz 21.00.

Sociālie darbinieki, tālruni: 654 41698, 654 42691, 654 42694 (diennakts)
Sociālās patversmes vadītājas pieņemšanas laiks: pirmdiena, 14.00-17.45

Adrese: Šaurā ielā 23, Daugavpilī, LV-5410
Tālruni: 654 42698, 654 41698, 65441694
E–pasts: socd@socd.lv

Sociālajā un Nakts patversmē Šaurā ielā 23 var nokļūt braucot ar autobusiem 3b un 3c, izejot uz pieturas “Aglonas iela”.

Pietura atrodas tieši pie patversmes ēkas. Ieeja ēkā no pagalma puses.

Sociālās un Nakts patversmes ēkas pagalmā ir bezmaksas autostāvvieta, kas atrodas tieši pie ieejas durvīm.

Последнее обновление страницы: 13.06.2019 07:36