Ночной приют


 NOLIKUMS

IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI

KĀRTĪBA, KĀDĀ RĪKOTIES ĀRKĀRTAS SITUĀCIJĀS

SOCIĀLO PAKALPOJUMU NODAĻAS  SOCIĀLO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJU SHĒMA   

Nakts patversme ir Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” sociālo pakalpojumu nodaļas struktūrvienība, kura nodrošina  pilngadīgām personām bez noteiktas dzīvesvietas vai krīzes situācijā nonākušām personām, naktsmītni, personiskās higiēnas iespējas, sociālo rehabilitāciju, sociālā darbinieka konsultācijas

Mērķis:  palīdzība  personām bez noteiktas dzīvesvietas vai krīzes situācijā nonākušām personām, nodrošinot naktsmītni, vakariņas un personiskās higiēnas iespējas.

Uzdevumi:

  • nodrošināt klientiem :

-  atrašanos apkurināmās telpās ar guļamvietām;

-  ēdamtelpu;

- klienta personīgo mantu uzglabāšanu, ja nepieciešams

- sociālā darbinieka konsultācijas un atbalstu;

- informāciju par iespējamiem problēmu risinājumiem un kompetentajām institūcijām;

- dezinficētus gultas piederumus, iespēju izmantot sanitāro telpu ar tualeti, roku  mazgātni un dušu;

- vakariņas un brokastis;

  • veicināt klienta sociālās funkcionēšanas spēju atjaunošanu un uzlabošanu, integrāciju sabiedrībā, fizisko, intelektuālo, psiholoģisko un profesionālo spēju atjaunošanu, izstrādāt klientiem sociālās rehabilitācijas plānus un kontrolēt to izpildi, iesaistīt klientu līdzdarbības pasākumos, mudinot klientu piedalīties darba un sociālo prasmju saglabāšanas, atjaunošanas un apgūšanas pasākumos;
  • palīdzēt klientam sagatavot iesniegumus un citus dokumentus, kas nepieciešami, lai risinātu klienta sociālās problēmas;
  • veidot un uzturēt klienta lietas, kurās iekļaut normatīvajos aktos noteiktos dokumentus un ziņas, savlaicīgi un pilnā apjomā ievadīt ziņas par klientam sniegto pakalpojumu un palīdzību reģistros;
  • saņemt un izskatīt iesniegumus, sagatavot Dienesta lēmumu projektus sociālo pakalpojumu saņemšanai vai sociālo pakalpojumu pārtraukšanai;
  • sniegt sociālu, morālu atbalstu un palīdzību klientiem, kuriem ir sociālas problēmas, un kuri saviem spēkiem nespēj pārvarēt īpašas dzīves grūtības,  risināt sociālo apstākļu radītus konfliktus starp klientu, viņa ģimeni un sabiedrību u.tml.;
  • veidot sadarbību ar klientu ģimenēm, tuviniekiem, lai kopīgi risinātu sociālās problēmas;

Daugavpils Nakts patversmē ir:

  • gultas vietas: 32 (16 - vīriešiem, 16 - sievietēm)
  • sēdvietas: 20
  • izolators: 4 vīriešiem, 4 sievietēm

Klienti, kuru dzīvesvieta nav deklarēta un iepriekš nav bijusi deklarēta Daugavpils pilsētas pašvaldībā, par Nakts patversmes pakalpojumu maksā saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes saistošiem noteikumiem un  Sociālā dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi

Nakts patversmē pieņem pilngadīgus klientus.

Nakts patversmes sniedzamie pakalpojumi:

Maksas pakalpojumu cenas:

Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 17.maija lēmums Nr.245 "Par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” maksas pakalpojuma cenrāža apstiprināšanu "

Sociālā darba speciālistu darba laiks: katru darba dienu no plkst. 08.00 līdz 21.00.

Sociālais rehabilitētājs, tālr. 654 42691

Nakts patversmes vadītājas pieņemšanas laiks: pirmdiena, 14.00-17.45
Adrese: Šaurā ielā 23, Daugavpilī, LV-5410
Tālrunis: 654 42694 (diennaktī)
E–pasts: socd@socd.lv

Sociālajā un Nakts patversmē Šaurā ielā 23 var nokļūt braucot ar autobusiem 3b un 3c, izejot uz pieturas “Aglonas iela”.

Pietura atrodas tieši pie patversmes ēkas. Ieeja ēkā no pagalma puses.

Sociālās un Nakts patversmes ēkas pagalmā ir bezmaksas autostāvvieta, kas atrodas tieši pie ieejas durvīm.

Последнее обновление страницы: 13.06.2019 10:41