Центр поддержки семьи/приют

 

Mērķi:

 • veicināt krīzes situācijā nonākušas personas/ģimenes psiholoģiskās un sociālās stabilitātes atgūšanu.
 • nodrošināt sociālo prasmju novērtēšanu, pilnveidošanu un attīstīšanu;
 • sniegt sociālās rehabilitācijas pakalpojumu kopumu, lai stabilizētu, atjaunotu vai uzlabotu personas sociālās funkcionēšanas spējas, sniegt personai psihosociālu vai materiālu vai psihosociālu un materiālu palīdzību, lai sekmētu krīzes situācijas pārvarēšanu un veicinātu personas iekļaušanos sabiedrībā;
 • nodrošināt klientiem uzturēšanās iespējas un drošu naktsmītni diennakts laikā (arībrīvdienās);
 • sniegt informāciju un konsultācijas personai saprotamā veidā par tiesībām saņemt sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību un to sniegšanas kārtību.

Uzdevumi:

 • ievērojot normatīvajos aktos noteikto kārtību, sniegt efektīvu palīdzību personai/ ģimenei, kura nonākusi krīzes situācijā vai personai (arī bērnam), kas cietusi no vardarbības.
 • Sniegt sociālo, psiholoģisko, morālo atbalstu un palīdzību klientiem pārvarēt īpašas dzīves grūtības;
 • Risināt sociālo apstākļu radītos konfliktus;
 • Orientēt bērnus un viņu vecākus uz veselīgu dzīvesveidu;
 • Radīt bērniem drošības sajūtu, nodrošināt apstākļus viņu attīstībai un labklājībai, atbalstīt viņu centienus būt patstāvīgiem;
 • Pārstāvēt klientu intereses valsts, pašvaldības u.c. institūcijās;
 • Kopīgi ar ģimeni plānot un realizēt sociālās rehabilitācijas programmas;
 • Palīdzēt attīstīt nepieciešamās prasmes (konfliktsituāciju risināšanai, bērnu audzināšanai u.c.), lai uzlabotu ģimenes dzīves situāciju;
 • Iesaistīt citu iestāžu speciālistus atbalsta sniegšanā klientiem;
 • Nodrošināt klientiem uzturēšanas iespējas CENTRĀ diennakts laikā, kā arī brīvdienās.  

Centrā pakalpojumus ir tiesīgas saņemt: 
• personas, kuru īrētā vai īpašumā esošā dzīvojamā telpa vai dzīvojamā māja ir gājusi bojā vai daļēji sagruvusi stihiskas nelaimes vai citas avārijas, ugunsgrēka rezultātā; 
• ģimenes ar bērniem, kuras palikušas bez pajumtes; 
• vardarbībā cietušas personas, ģimenes ar bērniem un citas personas, kuras objektīvu iemeslu dēļ nevar uzturēties savā dzīvesvietā pēc sociālā darbinieka atzinuma; 
• bērni, kuri apmaldījušies, pamesti, aizgājuši no mājām vai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām līdz to nodošanai vecākiem vai ievietošanai bērnu aprūpes institūcijā; 
• ģimenes ar bērniem, ja ģimenē bērna attīstībai, veselībai un dzīvei ir bīstami vai nelabvēlīgi apstākļi.  

Ģimenes atbalsta centra / patversmes sniedzamie pakalpojumi:

Krīzes centra pakalpojumi

Sociālās rehabilitācijas programmas īstenošana

Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā bērniem (Dokumentu noformēšana klientiem dotā pakalpojuma saņemšanai nepieciešamības gadījumā)

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācija institūcijas pakalpojums pilngadīgām personām (Dokumentu noformēšana klientiem dotā pakalpojuma saņemšanai nepieciešamības gadījumā)

Psihologa pakalpojumi

Personas uzturēšanās laiks Centrā ir līdz trīs mēnešiem. Uzturēšanās laiku Centrā var pagarināt līdz sešiem mēnešiem un objektīvu iemeslu dēļ uz nenoteiktu laiku līdz krīzes situācijas pārvarēšanai saskaņā ar Dienesta vadītāja lēmumu, kas tiek pieņemts pamatojoties uz sociālā darbinieka atzinumu. Daugavpils pilsētas iedzīvotājiem pakalpojums ir bezmaksas.

Ģimenes atbalsta centra / patversmes darba laiks  diennakti

Ģimenes atbalsta centra / patversmes vadītājas pieņemšanas laiks: katru pirmdienu no plkst. 14.00 līdz 16.45

Adrese: Šaurā iela 26, 1.stāvs, Daugavpilī, LV-5410

Tālrunis: 654 42502, 654 42503 (diennakts)

E-pasts: socd@socd.lv

Ģimenes atbalsta centrā/patversmē var nokļūst no pilsētas  centra ar 3B un 3C autobusu, jāizkāpj pieturā  “Šaurā iela”, meklēt ēku Šaurā iela 26, 1.stāvs; zvanīt durvīs

Vides pieejamība personām ar invaliditāti

     Nodrošināta piekļuve personām ar kustību traucējumiem, kas pārvietojas ratiņkrēslā 

    Nodrošināta piekļuve personām ar kustību traucējumiem, kas pārvietojas ratiņkrēslā un ir ar pavadoni

     Nodrošināta piekļuve personām ar bērnu ratiņiem 

Ir pieejama bezmaksas autostāvvieta  blakus  ēkai Šaura 26

Последнее обновление страницы: 29.04.2020 08:18