Sociālās palīdzības nodaļa

   

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes SOCIĀLAIS DIENESTS Sociālās palīdzības nodaļa

Mērķi

 • Nodrošināt sociālās palīdzības sniegšanu krīzes situācijā nonākušām trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm (personām) un citām iedzīvotāju kategorijām, kuras deklarējušas  savu  dzīvesvietu Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā,  atbilstoši esošajiem normatīvajiem aktiem   

Uzdevumi
Savlaicīgi,  vispusīgi  un  objektīvi  izskatīt  iesniedzēja iesniegumu  par:

 • trūcīgas/maznodrošinātās mājsaimniecības statusa piešķiršanu;
 • pabalsta garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai piešķiršanu, aprēķināšanu un izmaksu,
 • sociālās palīdzības sniegšanu.

Klienti

 • trūcīgas personas/ģimenes,
 • maznodrošinātās ģimenes/personas
 • pensionāri,
 • pirmspensijas vecuma   personas,
 • personas ar invaliditāti,
 • politiski represētās personas,
 • ģimenes ar bērniem,
 • daudzbērnu ģimenes,
 • bērni bāreņi,
 • bez vecāku gādības  palikušie jaunieši,
 • aizbildņi,
 • adoptētāji,
 • audžuģimenes
 • donori,
 • bijušie Černobiļas AES avārijas  seku novēršanas dalībnieki,
 • bijušie Afganistānas kara  notikuma dalībnieki,
 • personas, kurām piešķirts  „Ļeņingradas blokādi pārcietušā  iedzīvotāja” statuss,
 •  personām, kurām piešķirts „Mazgadīgā koncentrācijas  nometņu ieslodzīta statuss”,
 • personas, kuras atbrīvojušās no ieslodzījuma vietas,
 •  personas, kurām nepieciešamas  hemodialīzes procedūras,
 • personas ar atkarības problēmām

Par Sociālā dienesta klientu pieņemšanas laikiem

Sociālais dienests aicina neveidot  rindas un  iesniegt    dokumentus    attālināti  :

 • ar  e-adresi
 • parakstot ar drošu elektronisko parakstu un iesniedzot elektroniski uz Dienesta e-pastu socd@socd.lv.
 • atstājot iesniegumu dokumentiem paredzētā pastkastēs Lāčplēša ielā 39, Vienības ielā 8, Liepājas ielā 4
 • nosūtot pa pastu.

Informācija saziņai ar Sociālo dienestu: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde  “Sociālais dienests”:
Adrese: Vienības iela 8, Daugavpils, LV-5401
e-pasta adrese: socd@socd.lv

Tālruņi saziņai ar Sociālās palīdzības nodaļu Lāčplēša ielā 39: 654-49907, bezmaksas tālrunis  80006966,  22814696 

Sociālās palīdzības nodaļas vadītājas pieņemšanas laiks: katru otrdienu no plkst.  8.30 līdz 12.00.

E-pasts: socd@socd.lv 

Sociālās palīdzības nodaļā klienti var nokļūt:

Lāčplēša iela 39

No autostacijas pa Lāčplēša ielas atrast māju ar Nr.39.

No tramvaja (Nr.1 un Nr.3) pieturas “Daugavpils universitāte” pa Lāčplēša ielas atrast māju ar Nr.39.

Ir pieejama bezmaksas autostāvvieta Lāčplēša ielā pie Apkalpošanas centra ēkas (atļauja Nr.285 atrodas info punktā).

Vienības iela 8

No tramvaja (Nr.1 un Nr.3) pieturas “Vienības iela” pa Vienības ielas atrast māju ar Nr.8.

Ir pieejama bezmaksas autostāvvieta Vienības ielā pie ēkas.

Liepājas iela 4

No tramvaja (Nr.1m Nr.2 un Nr.3) pieturas “Valkas iela”  un autobusa (Nr.1.,12.,19.,20.,20A.,20B) pieturas “Valkas iela” starp doktorātu un 27.pirmskolas izglītības iestādi līdz Dienas centram “Saskarsme”  - 1. stāvā – 3. kabinets un 2.stāvā – 23.kabinets.

Ir pieejama bezmaksas autostāvvieta Dienas centra teritorijā.

Šaurā iela 28

No autobusa (Nr.3B un 3C) pieturas “Aglonas iela” pa Šaurā ielas atrast māju ar Nr.28.

Ir pieejama bezmaksas autostāvvieta pie ēkas.

Vides pieejamība personām ar invaliditāti

     Nodrošināta piekļuve personām ar kustību traucējumiem, kas pārvietojas ratiņkrēslā 

    Nodrošināta piekļuve personām ar kustību traucējumiem, kas pārvietojas ratiņkrēslā un ir ar pavadoni

     Nodrošināta piekļuve personām ar bērnu ratiņiem 

Ir pieejama bezmaksas autostāvvieta  blakus  ēkai Šaura 26

Pēdējās izmaiņas veiktas: 03.11.2021 08:51