Sociālās palīdzības nodaļa

   

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes SOCIĀLAIS DIENESTS Sociālās palīdzības nodaļa

NOLIKUMS

Mērķi

 • Nodrošināt sociālās palīdzības sniegšanu krīzes situācijā nonākušām trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm (personām) un citām iedzīvotāju kategorijām, kuras deklarējušas  savu  dzīvesvietu Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā,  atbilstoši esošajiem normatīvajiem aktiem   

Uzdevumi
Savlaicīgi,  vispusīgi  un  objektīvi  izskatīt  iesniedzēja iesniegumu  par:

 • trūcīgas ģimenes/personas statusa piešķiršanu;
 • pabalsta garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai piešķiršanu, aprēķināšanu un izmaksu,
 • sociālās palīdzības sniegšanu.

Klienti

 • trūcīgas personas/ģimenes,
 • maznodrošinātās ģimenes/personas
 • pensionāri,
 • pirmspensijas vecuma   personas,
 • personas ar invaliditāti,
 • politiski represētās personas,
 • ģimenes ar bērniem,
 • daudzbērnu ģimenes,
 • bērni bāreņi,
 • bez vecāku gādības  palikušie jaunieši,
 • aizbildņi,
 • adoptētāji,
 • audžuģimenes
 • donori,
 • bijušie Černobiļas AES avārijas  seku novēršanas dalībnieki,
 • bijušie Afganistānas kara  notikuma dalībnieki,
 • personas, kurām piešķirts  „Ļeņingradas blokādi pārcietušā  iedzīvotāja” statuss,
 •  personām, kurām piešķirts „Mazgadīgā koncentrācijas  nometņu ieslodzīta statuss”,
 • personas, kuras atbrīvojušās no ieslodzījuma vietas,
 •  personas, kurām nepieciešamas  hemodialīzes procedūras,
 • personas ar atkarības problēmām

IEDZĪVOTĀJU PIEŅEMŠANA NOTIEK TIKAI PĒC IEPRIEKŠĒJA PIERAKSTA:

Klientu pieņemšanas laiks : 

Pirmdiena    08.00 - 18.00
Otrdiena      08.00 - 17.00
Trešdiena     08.00 - 17.00
Ceturtdiena   08.00 - 17.00
Pusdienu pārtraukums no 12.00 – 13.00
Piektdienās  klientu  pieņemšana nenotiek

Apmeklētāju ievērībai:

 • Klienti telpās tiks ielaisti pieraksta kārtībā
 • Ierasties savlaicīgi  5 minūtes pirms noteiktā pieņemšanas laika
 • Ierodoties uz pieņemšanu lietot mutes un deguna aizsegu, ievērot divu metru distanci
 • Līdzi jābūt personu apliecinošam dokumentam – pasei vai ID kartei.
 • Visus iesniegšanai nepieciešamos dokumentus jāsagatavo laicīgi (mājās)

Nepieciešamības gadījumā dokumentus (iesniegumus, atskaites un citus dokumentus) papīra formātā var atstāt Sociālā dienesta telpā Lāčplēša ielā 39 (ieeja no pagalma puses) vai Vienības ielā 8 dokumentu pieņemšanas kastē.

Sociālais dienests aicina iesniegt iesniegumus e-veidā, izmantojot e -pakalpojumu “IESNIEGUMS IESTĀDEI”  Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā  www.latvija.lv vai nosūtot pa pastu.
Informācija saziņai ar Sociālo dienestu:

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde  “Sociālais dienests”

Adrese: Vienības iela 8, Daugavpils, LV-5401

e-pasta adrese: socd@socd.lv

Konsultants 654 49907, 654 49908, mobilo tālruņu lietotājiem 22814696 (BITE tīkls)

Bezmaksas tālruņa numurs 80006966

Citas Sociālas palīdzības nodaļas klientu pieņemšanas vietas :

 

Sociālās palīdzības nodaļas vadītājas pieņemšanas laiks: katru otrdienu no plkst.  8.30 līdz 12.00.

Jurists pieņem katru pirmdienu darba dienās 8.30-12.00 , 13.00 -16.30

E-pasts: socd@socd.lv 

Sociālās palīdzības nodaļā klienti var nokļūt:

Lāčplēša iela 39

No autostacijas pa Lāčplēša ielas atrast māju ar Nr.39.

No tramvaja (Nr.1 un Nr.3) pieturas “Daugavpils universitāte” pa Lāčplēša ielas atrast māju ar Nr.39.

Ir pieejama bezmaksas autostāvvieta Lāčplēša ielā pie Apkalpošanas centra ēkas (atļauja Nr.285 atrodas info punktā).

Vienības iela 8

No tramvaja (Nr.1 un Nr.3) pieturas “Vienības iela” pa Vienības ielas atrast māju ar Nr.8.

Ir pieejama bezmaksas autostāvvieta Vienības ielā pie ēkas.

Liepājas iela 4

No tramvaja (Nr.1m Nr.2 un Nr.3) pieturas “Valkas iela”  un autobusa (Nr.1.,12.,19.,20.,20A.,20B) pieturas “Valkas iela” starp doktorātu un 27.pirmskolas izglītības iestādi līdz Dienas centram “Saskarsme”  - 1. stāvā – 3. kabinets un 2.stāvā – 23.kabinets.

Ir pieejama bezmaksas autostāvvieta Dienas centra teritorijā.

Šaurā iela 28

No autobusa (Nr.3B un 3C) pieturas “Aglonas iela” pa Šaurā ielas atrast māju ar Nr.28.

Ir pieejama bezmaksas autostāvvieta pie ēkas.

Vides pieejamība personām ar invaliditāti

     Nodrošināta piekļuve personām ar kustību traucējumiem, kas pārvietojas ratiņkrēslā 

    Nodrošināta piekļuve personām ar kustību traucējumiem, kas pārvietojas ratiņkrēslā un ir ar pavadoni

     Nodrošināta piekļuve personām ar bērnu ratiņiem 

Ir pieejama bezmaksas autostāvvieta  blakus  ēkai Šaura 26

Pēdējās izmaiņas veiktas: 03.07.2020 10:45