Kam pienākas:

Personām ar 1. vai 2. grupas invaliditāti ar smagiem garīga rakstura traucējumiem.

Lai saņemtu pakalpojumu, nepieciešams:

  • Iesniegums
  • ģimenes ārsta izziņa par personas veselības stāvokli, kurā norādīts(-i) funkcionālo traucējumu veids(-i) un akūtas infekcijas (piemēram, plaušu tuberkuloze aktīvajā stadijā, akūtas infekcijas slimības) pazīmes (ja tādas ir), kas var ietekmēt sociālo pakalpojumu sniegšanas kārtību.
  • psihiatra atzinums par personas psihisko veselību un speciālajām (psihiatriskajām) kontrindikācijām sociālo pakalpojumu saņemšanai (MK noteikumu Nr.138 1. pielikums).

Tālr. 65440922
65440923