JAUNUMI

 • Pastiprināta uzmanība tiek pievērsta cilvēkiem no sociālā riska grupām

  Ārkārtējās situācijas laikā ieviestie ierobežojumi ir vērsti uz to, lai mazinātu COVID-19 izplatīšanos sabiedrībā. Īpaša uzmanība šobrīd jāpievērš cilvēkiem no sociālā riska grupām, kuri var kļūt par infekcijas avotu specifiskā dzīvesveida dēļ. Daugavpils Sociālajā patversmē un Daugavpils Reģionālajā slimnīcā ir atvēlētas speciālas telpas un radīti nosacījumi, lai saslimušie patversmes iemītnieki un bezpajumtnieki varētu atkopties, neapdraudot sabiedrību.

 • Stājās spēkā grozījumi Saistošajos noteikumos Nr.4 "Ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšana par maznodrošinātu"

  Noteikumi paredz palielināt ģimenes (personas) ienākuma līmeni līdz 400 euro personas atzīšanai par maznodrošinātu (agrāk bija 80% no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas, jeb 344 euro 2020.gadā), un pieļaujamo uzkrājumu apmēru 1200 euro (agrāk bija 240% no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas, jeb 1032 euro 2020.gadā), tādejādi paplašinot personu loku maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa saņemšanai.

 • Palielināti veselības aprūpes pabalstu apmēri

  Ar 28.11.2020. stājas spēkā grozījumi Daugavpils pilsētas domes saistošajos noteikumos Nr. 47 "Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālie pabalsti", kas palielina veselības aprūpes pabalsta apmēru. Saskaņā ar veiktajiem grozījumiem, veselības aprūpes pabalstu ir tiesības saņemt šādām ģimenēm (personām), šādā apmērā kalendārajā gadā:

 • Atbalstu bērna piedzimšanas gadījumā var pieteikt attālināti

  Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Sociālais dienests” aicina vecākus, kuriem pēdējo 3 mēnešu laikā piedzima bērni, aktīvāk vērsties Sociālajā dienesta pēc atbalsta bērna piedzimšanas gadījumā. Daugavpils pašvaldībā šāda atbalsta apmērs ir 500,00 euro par katru bērnu.

 • Pateicība

  Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde ”Sociālais dienests” sirsnīgi patiecas SIA “Regula Baltija” un tās valdes priekšsēdētājam a.god. Romualdam Jaunzema k-gam par dāvinājumu – vienreizējās lietošanas sejas maskām, 3000 gab. daudzumā. Pateicoties SIA “Regula Baltija” dāvinājumam, Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Sociālais dienests” nodrošināja savu darbinieku darba pienākumu pildīšanu paaugstināta riska un slodzes apstākļos ārkārtējās situācijas laikā, saistībā ar Covid-19 uzliesmojumu. Novēlam SIA “Regula Baltija” kolektīvam un personīgi Romualdam Jaunzemam stipru veselību, labklājību un panākumus darbā!

 • Klientu ievērībai!

  Sociālais dienests atgādina: lai mazinātu Covid-19 infekcijas izplatības riskus, klientu pieņemšana klātienē notiek tikai pēc iepriekšēja pieraksta. ierodoties uz pieņemšanu, obligāti jālieto mutes un deguna aizsegs un jāievēro divu metru distance. Drošības pasākumu neievērošanas gadījumā Sociālā dienesta speciālisti klientus neapkalpos. Būsim atbildīgi ne tikai par savu, bet arī par līdzcilvēku drošību!

  Pateicamies par sapratni!

 • Par asistenta pakalpojuma pašvaldībā nodrošināšanu ārkārtējās situācijas laikā no 09.11.2020.

  Sakarā ar ārkārtējās situācijas izsludināšanu no 09.11.2020. ir spēkā Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumu Nr.942 „Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu pašvaldībā, augstskolā un koledžā” (turpmāk – MK noteikumi Nr.942) 11.1 punkts, kurš nosaka: “Ja valsts teritorijā izsludinātās ārkārtējās situācijas dēļ līdz tās termiņa beigām personai nav iespēju izmantot asistenta pakalpojumu šo noteikumu 1.pielikuma 1., 2., 3., 4., 5. un 6. punktā minētajiem pasākumiem, attiecīgajam pasākumam piešķirto un neizmantoto stundu skaitu persona var izmantot šo noteikumu 1.pielikuma 7.punktā minētajam pasākumam, nepārsniedzot personas iepriekšējos trijos kalendāra mēnešos vidēji vienā mēnesī izmantoto stundu skaitu. Ja iepriekšējos trijos mēnešos persona asistenta pakalpojumu nav izmantojusi, sociālais dienests šo noteikumu 1.pielikuma 7.punktā minētā pasākuma īstenošanai personai piešķir ne vairāk kā 10 stundas nedēļā.”

 • Sociālais dienests izsniegs bezmaksas sejas maskas iedzīvotājiem ar trūcīgās vai maznodrošinātās personas statusu

  Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde ”Sociālais dienests” informē, ka daudzkārt lietojamas sejas maskas (mazgājami mutes un deguna aizsegi) tiks izsniegtas pa vienai katrai personai, kurai piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas personas statuss. Bezmaksas maskas tiks piešķirtas arī naktspatversmes vai sociālās patversmes pakalpojumu lietotājiem, personām, kas saņem aprūpes mājās pakalpojumus, kā arī dienas aprūpes centra, dienas centra un krīzes centra, grupu dzīvokļu pakalpojumu saņēmējiem. Klientam saņemot masku jāuzrāda izziņa par maznodrošinātas vai trūcīgas personas statusu.