PABALSTS KRĪZES SITUĀCIJĀ

Neizvērtējot mājsaimniecības (personas) ienākumus tiesības saņemt pabalstu krīzes situācijā ārēju notikumu radītu seku novēršanai vai mazināšanai un pamatvajadzību nodrošināšanai ir:

  • katastrofu vai stihiskas nelaimes gadījumos – līdz 3000.00 euro vienai mājsaimniecībai;
  • citu ārēju notikumu dēļ, ja mājsaimniecībai no tās gribas neatkarīgu apstākļu dēļ (zādzība, smaga saslimšana, ilgstoša ārstēšanās, vardarbība, smags ceļu satiksmes negadījums, pēkšņa ģimenes locekļa nāve, un citi gadījumi, kuru dēļ mājsaimniecība nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības) vairs nav iespēju izmantot ierastos problēmu risināšanas veidus un saviem spēkiem pārvarēt šo notikumu radītās sekas – psihosociālu un materiālu palīdzību – līdz 1500 euro vienai mājsaimniecībai.

Pabalstu piešķir, ja iesniegums Dienestā saņemts ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā no krīzes situācijas rašanās brīža, izņemot gadījumus, kad vērsties pēc palīdzības nav bijis iespējams objektīvu iemeslu dēļ.

Lai saņemtu pabalstu, jāiesniedz iesniegums un dokumenti, kas apliecina krīzes situācijas esamību un zaudējumu apmēru.

Pabalstu piešķir un tā apmēru nosaka sociālā darba speciālists sniedzot atzinumu. Nosakot pabalsta apmēru ņem vērā:

  • spēju apmierināt pamatvajadzības, ievērojot krīzes situācijas izraisītās sekas;
  • zaudējumus, kas radušies krīzes situācijas izraisīto seku rezultātā;
  • tiesības saņemt atlīdzību no apdrošinātāja;
  • psihosociālās palīdzības izdevumu apmēru (ja tādi ir).

Pabalstu izmaksā ar pārskaitījumu uz pabalsta pieprasītāja norādīto kontu kredītiestādē un ja konta nav, izmaksā skaidrā naudā.

Par Sociālā dienesta klientu pieņemšanas laikiem

Sociālais dienests aicina neveidot  rindas un  iesniegt    dokumentus    attālināti  :

  • ar  e-adresi
  • parakstot ar drošu elektronisko parakstu un iesniedzot elektroniski uz Dienesta e-pastu socd@socd.lv.
  • atstājot iesniegumu dokumentiem paredzētā pastkastēs Lāčplēša ielā 39, Vienības ielā 8, Liepājas ielā 4
  • nosūtot pa pastu.

Informācija saziņai ar Sociālo dienestu: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde  “Sociālais dienests”:
Adrese: Vienības iela 8, Daugavpils, LV-5401
e-pasta adrese: socd@socd.lv

Tālruņi saziņai ar Sociālās palīdzības nodaļu Lāčplēša ielā 39: 654-49907, bezmaksas tālrunis  80006966