PABALSTS BĒRNU ĒDINĀŠANAI

Pabalstu pārtikas produktu (kas atbilst veselīga ēdiena piramīdai un bērna vecumam) iegādei 30,00 euro apmērā mēnesī uz katru bērnu līdz viena gada vecumam izmaksā kā kompensāciju par bērnam iegādāto pārtiku laikposmā, kurā mājsaimniecībai noteikts trūcīgas mājsaimniecības statuss.

Pabalstu bērnu ēdināšanas izdevumu segšanai (turpmāk – ēdināšanai) 100 % apmērā piešķir: bērniem no trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām šādiem mērķiem:

  • ēdināšanai pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs izglītojamiem;
  • ēdināšanai vai ēdināšanas izdevumu (pusdienas) kompensēšanai pašvaldības pamatskolās, vidusskolās, profesionālās pamatizglītības un vidējās izglītības iestādēs izglītojamiem mācību gada laikā;
  • ēdināšanai vasaras nometnēs pašvaldībā.

Pabalstu bērnu ēdināšanai pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs piešķir uz laika posmu, kurā mājsaimniecībai noteikta atbilstība trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusam, kā arī par laiku, kad tiek izskatīts iesniegums trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa noteikšanai, ja tiek iesniegti ēdināšanas izdevumus apliecinoši dokumenti, kuros norādīts bērna vārds, uzvārds, personas kods.

Bērnu ēdināšanas pabalstu nepiešķir gadījumā, ja bērnu bezmaksas ēdināšana tiek nodrošināta uz cita normatīvā akta pamata.

Par Sociālā dienesta klientu pieņemšanas laikiem

Sociālais dienests aicina neveidot  rindas un  iesniegt    dokumentus    attālināti:

  • ar e-adresi
  • parakstot ar drošu elektronisko parakstu un iesniedzot elektroniski uz Dienesta e-pastu socd@socd.lv.
  • atstājot iesniegumu dokumentiem paredzētā pastkastēs Lāčplēša ielā 39, Vienības ielā 8, Liepājas ielā 4
  • nosūtot pa pastu.

Informācija saziņai ar Sociālo dienestu: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde  “Sociālais dienests”:
Adrese: Vienības iela 8, Daugavpils, LV-5401
e-pasta adrese: socd@socd.lv

Tālruņi saziņai ar Sociālās palīdzības nodaļu Lāčplēša ielā 39: 654-49907, bezmaksas tālrunis  80006966