Audžuģimene saņem šādus pabalstus:

 • atlīdzību par audžuģimenes pienākumu veikšanu, ja bērnu ievieto audžuģimenē uz laiku, kas ir mazāks par mēnesi (turpmāk – atlīdzība);
 • pabalstu bērna uzturam;
 • pabalstu apģērba un mīkstā inventāra (piemēram, gultas veļas, segas, spilvena, matrača) iegādei;
 • pabalstu mācību piederumu iegādei;
 • pabalstu socializācijas un audzināšanas nolūkiem.

Pašvaldība atlīdzību audžuģimenei piešķir gadījumā, ja bērnu ievieto audžuģimenē uz laiku, kas ir mazāks par mēnesi, atkarībā no audžuģimenē ievietoto bērnu skaita.

Sociālais dienests audžuģimenei neatkarīgi no tā, kurā administratīvajā teritorijā ir deklarēta bērna dzīvesvieta, ja ir pieņemts Daugavpils valstspilsētas bāriņtiesas lēmums par bērna ievietošanu audžuģimenē, izmaksā:

 • ikmēneša pabalstu bērna uzturam līdz 7 gadu vecuma sasniegšanai – 245 euro, no 7 gadu vecuma līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai – 288 euro;
 • ikmēneša pabalstu apģērba un mīkstā inventāra iegādei bērnam – 130 euro;
 • pabalstu mācību piederumu iegādei bērnam vienu reizi kalendārajā gadā šādā apmērā:
 • pirmsskolas izglītības iestādē izglītojamajam – 25 euro;
 • izglītības iestāžu 1. klases izglītojamajiem – 50 euro vienu reizi mācību gadā;
 • pamatskolās, izņemot 1. klases izglītojamos, vidusskolās un profesionālās izglītības iestādēs izglītojamajiem – 35 euro.

Pēc Daugavpils pilsētas bāriņtiesas lēmuma par bērna ievietošanu audžuģimenē, audžuģimenei tiek piešķirts vienreizējs pabalsts 70 euro apmērā. Pabalstu izmaksā piecu darba dienu laikā pēc līguma starp audžuģimeni un Sociālo dienestu noslēgšanas.

Sociālais dienests izmaksā audžuģimenei pabalstu socializācijas un audzināšanas nolūkiem 600 euro gadā vienai ģimenei, kuras deklarētā dzīvesvieta ir Daugavpils valstspilsētas administratīvajā teritorijā. Pabalstu izmaksā pa daļām, atkarībā no tā, kad ģimenei piešķirts audžuģimenes statuss, bet ne retāk kā vienu reizi sešos mēnešos. Pabalstu izmaksā par periodu, kad bērns tiek ievietots audžuģimenē, līdz dienai, kad Daugavpils pilsētas bāriņtiesa pieņem lēmumu par bērna uzturēšanās izbeigšanu audžuģimenē vai līdz bērna pilngadības sasniegšanai.

Audžuģimenei ir pienākums vienu reizi sešos mēnešos iesniegt Sociālajam dienestam pārskatu par saņemtā pabalsta socializācijas un audzināšanas nolūkiem izlietošanu atbilstoši tā mērķim un pabalsta apģērba un mīkstā inventāra iegādei izlietojumu.

Par Sociālā dienesta klientu pieņemšanas laikiem

Sociālais dienests aicina neveidot rindas un iesniegt dokumentus attālināti:

 • ar  e-adresi
 • parakstot ar drošu elektronisko parakstu un iesniedzot elektroniski uz Dienesta e-pastu socd@socd.lv.
 • atstājot iesniegumu dokumentiem paredzētā pastkastēs Lāčplēša ielā 39, Vienības ielā 8, Liepājas ielā 4
 • nosūtot pa pastu.

Informācija saziņai ar Sociālo dienestu: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde  “Sociālais dienests”:
Adrese: Vienības iela 8, Daugavpils, LV-5401
e-pasta adrese: socd@socd.lv

Tālruņi saziņai ar Sociālās palīdzības nodaļu Lāčplēša ielā 39: 654-49907, bezmaksas tālrunis  80006966