Aktualizēts: 2022. gada 4. novembrī

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Sociālais dienests” (turpmāk – Dienests) informē par personu datu apstrādi Dienesta organizētajā pretendentu atlasē uz vakantajām darba vietām.

Datu apstrādes pārzinis: Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Sociālais dienests”, Reģ. Nr. 90001998587, Vienības ielā 8, Daugavpilī, LV-5401, tālr. 654 23700, e-pasts: socd@socd.lv,

Pārziņa kontaktpersona pretendentu atlasē: Dienesta personāla inspektors, tālrunis 654 40914, e-pasts: socd@socd.lv

Pārziņa datu aizsardzības speciālista kontakti: datuaizsardziba@socd.lv vai rakstot uz Dienesta oficiālo pasta adresi ar norādi “Datu aizsardzības speciālistam”.

Vispārīga informācija

Jebkura personāla atlases procesa ietvaros Dienests vāc un apstrādā personu datus, kas attiecas uz pretendentiem. Šos personu datus un informāciju Dienests var apstrādāt papīra formātā (iesniegti personīgi, iesūtīti pa pastu ar ierakstītu vēstuli) vai elektroniskā formātā (iesūtīti uz e-pastu ar drošu e-parakstu un derīgu laika zīmogu, iesūtīti ar portālu latvija.lv vai epakalpojumi.lv starpniecību, iesūtīti no oficiālās e-adreses).

Dienests ir apņēmies nodrošināt pārskatāmību jūsu personas datu apstrādē, aizsargāt jūsu datu privātumu un drošību, un izpildīt savus datu aizsardzības pienākumus saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu[1] (turpmāk – regula). Saskaņā ar regulu Dienestam ir jāinformē jūs, kā datu subjekts, par personas datu apstrādi pirms šīs apstrādes veikšanas, ja iegūstam datus tieši no jums, kā arī, ja iegūstam datus no citiem avotiem.

Šī privātuma paziņojuma mērķis ir sniegt jums informāciju par to, ko un kāpēc Dienests ievāc, un kā izmanto jūsu personisko informāciju personāla atlases procesa laikā.
Šis privātuma paziņojums attiecas uz visiem potenciālajiem, esošajiem, bijušajiem pretendentiem neatkarīgi no tā, vai viņi piesakās uz vakanci tieši, vai netieši – ar Nodarbinātības valsts aģentūras (turpmāk – NVA) starpniecību.

Pretendentu personas datu apstrādi veic tikai personāla atlases konkursā iesaistītie Dienesta speciālisti, nodrošinot datu integritāti, konfidencialitāti un drošību.

Nolūki vai to maiņa

Mēs izmantosim jūsu personisko informāciju tikai tiem nolūkiem, kādiem mēs to ievācām, ti, personāla atlases procesam un darba līguma sagatavošanai ar izvēlētajiem pretendentiem. Pretendentu, kuri nav izturējuši atlasi, dati un dokumenti tiek drošā veidā iznīcināti glabāšanas termiņa beigās. Ja vēlaties pieteikties citām aktuālajām vai nākotnes vakancēm, jums jāiesniedz jauns atbilstošs pieteikums.

Personas datu apstrādes nolūks (mērķis)

Personāla atlases procesa organizēšana pretendentu novērtēšanai un darba tiesisko attiecību nodibināšanai:

 • organizēt efektīvu personāla vadību un personāla atlases procesu:
  • saņemt un apstrādāt pretendentu iesniegtos/iesūtītos dokumentus,
  • novērtēt dokumentu atbilstību izvirzītajām konkursa prasībām,
  • novērtēt pretendenta kvalifikācijas piemērotību attiecīgajai vakancei,
  • nepieciešamības gadījumā sazināties ar pretendentiem,
  • uzaicināt uz pārrunām atbilstošus pretendentus,
  • izlemt, kam piedāvāt darbu,
  • sagatavot darba līgumu noslēgšanai,
  • likumā paredzētā kārtībā un atbilstošā termiņā droši dzēst datus un saņemtos dokumentus par pretendentiem,
   • kas nav kvalificējušies atlases procesam (iesniegti nepilnīgi vai vakancei neatbilstoši dokumenti), vai
   • kas nav izgājuši kvalifikācijas un piemērotības atlasi un netiek uzaicināti uz pārrunām, vai
   • gadījumos, kad pretendents ir izgājis atlasi, bet nevēlas slēgt darba līgumu.
 • ievērot likumā noteiktās un/vai normatīvās prasības un pienākumus,
  • nodrošināt atlases procesa atbilstību jūsu likumīgajām, normatīvajos aktos noteiktajām tiesībām,
  • nodrošināt vienlīdzīgas iespējas pretendentiem,
  • ļaut mums izvirzīt, īstenot vai aizstāvēt iespējamās juridiskas prasības.

Personas datu apstrādes tiesiskais pamatojums:

 • regulas 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts – datu subjekts ir devis piekrišanu savu datu apstrādei, ko izsaka ar aktīvu rīcību – savu datu nosūtīšanu personāla atlases konkursam;
  Lūdzu, ņemiet vērā, ka Dienests var apstrādāt personas informāciju bez jūsu piekrišanas, ja to pieprasa vai atļauj normatīvie akti vai pastāv atbilstoši tiesiskie pamati.
 • regulas 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts – apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu:
  • Darba likuma 32.-38. pants – darba sludinājums, pieteikšanās dokumenti, to apstrāde;
  • Darba likuma 39.-42.pants, darba līguma sagatavošana un noslēgšana;
  • Arhīvu likums – dokumentu glabāšanas termiņu noteikšana, arhivēšana, iznīcināšana;
 • regulas 6. panta 1. punkta e) apakšpunkts – apstrāde ir vajadzīga, īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras:
  • pretendentu dokumentu un kvalifikācijas izvērtēšana, pārrunu organizēšana, saziņa ar pretendentiem.

Personas datu kategorijas

 • fiziskas personas identifikatori – vārds, uzvārds;
 • fiziskas personas kontaktinformācija – adrese, tālruņa numurs, e-pasts;
 • fiziskas personas izglītības dati;
 • fiziskas personas kvalifikācijas, darba pieredzes un prasmju dati;
 • citi dati – netiek prasīti, bet var tikt apstrādāti, ja pretendents iesniedz pēc savas iniciatīvas

Personas datu glabāšanas termiņš

1 gads (pēc konkursa beigu termiņa)

Kā mēs apstrādājam jūsu personisko informāciju?

Dienests neveic automatizētu datu apstrādi vai profilēšanu, nenodod datus uz trešajām valstīm vai starptautiskām organizācijām.

Jūsu personas datus glabājam:

 • papīra formātā Dienesta lietvedībā pie personāla speciālista,
 • digitālā formātā – Dienesta e-pasta sistēmā, lietvedības sistēmā, personāla speciālista darbstacijā.

Datu subjekta tiesības

 • piekļuves tiesības – pieprasīt un saņemt informāciju par savu datu apstrādi;
 • tiesības labot neprecīzus datus;
 • tiesības uz savu datu dzēšanu, likumā paredzētos gadījumos un apjomā;
 • tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai.

[1] EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula)