Daugavpils sociālās aprūpes centrs sniedz ilgstošas un īslaicgīas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojumus pilngadīgām personām.
Vietu skaits klientiem – 240.
Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu institūcijā sniedz pensijas vecuma personām vai pilngadīgām personām, kurām ir noteikta invaliditāte, kuras vecuma vai veselības stāvokļa dēļ nav spējīgas sevi aprūpēt patstāvīgi. Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu institūcijā piešķir uz noteiktu vai uz pastāvīgu laiku.
Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums ir maksas pakalpojums.

Ar Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 29.06.2023. lēmumu Nr.375 “Par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” maksas pakalpojumu cenrādi” ir noteikta maksa par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojumu pilngadīgām personām – 844,00 euro mēnesī un maksa par īslaicīgas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojumu pilngadīgām personām – 27,76 euro diennaktī.
Kad klienta apgādnieks tiek atbrīvots no samaksas vai piemaksas par pakalpojumu?

Īslaicīgu sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju institūcijā (sociālā gulta) saņem persona, kura funkcionālo traucējumu dēļ nevar sevi aprūpēt un kurai ārstēšanās stacionārā nav pamatota ar medicīniskajām indikācijām, kā arī persona pēc operācijas vai atveseļošanās periodā, vai līdz pakalpojuma saņemšanai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, un kura atbilst kādam no kritērijiem:
trūcīga persona;
– persona bez noteiktas dzīvesvietas;
– krīzes situācijā nonākusi persona.

Pakalpojums tiek sniegts līdz sešiem mēnešiem un to var pagarināt, pamatojoties uz ārstējošā ārsta atzinumu. Pašvaldība līdz vienam mēnesim sedz izdevumus par pakalpojumu, bet gadījumā, ja personai nav ienākumu (piemēram, līdz invaliditātes pensijas noformēšanai), pašvaldība līdz sešiem mēnešiem turpina segt izdevumus par pakalpojumu.

Adrese: 18. novembra iela 354A, Daugavpils, LV-5413    
Vadītāja p.i.  olga.dalecka@socd.lv
Tālrunis 65432176
Sociālās aprūpes centra darba laiks:
diennakts
Pieejama papildus informācija:
Pakalpojuma saņemšanas kārtība

Nodrošināta piekļuve personām ar kustību traucējumiem, kas pārvietojas ratiņkrēslā.

Nodrošināta piekļuve personām ar kustību traucējumiem, kas pārvietojas ratiņkrēslā un ir ar pavadoni