Pilngadību sasniegušajam bērnam, par kuru Daugavpils pilsētas bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi, līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai ir tiesības saņemt pabalstu 1000,00 euro apmērā mājokļa iekārtošanai pēc tam, kad pašvaldība izīrējusi dzīvojamo telpu.

Pabalsta saņemšanai pilngadību sasniegušais bērns divu mēnešu laikā no dzīvojamās telpas izīrēšanas dienas iesniedz Sociālajā dienestā iesniegumu, kuram pievieno mājokļa iekārtošanai nepieciešamo priekšmetu sarakstu vai mājokļa iekārtošanai iegādāto priekšmetu čekus vai citus maksājumus apliecinošus dokumentus.

Pēc iesnieguma saņemšanas Sociālais dienests apseko pabalsta pieprasītāja dzīvojamo telpu un sastāda atzinumu par pabalsta izmaksas nepieciešamību.

Pabalstu izmaksā skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu uz pabalsta pieprasītāja norādīto norēķinu kontu kredītiestādē.

Pēc pabalsta saņemšanas pilngadību sasniegušajam bērnam ir pienākums Sociālajā dienestā iesniegt atskaiti par piešķirtā pabalsta izlietošanu, ja vien čeki vai citi maksājumus apliecinoši dokumenti par saņemto pabalstu Sociālajā dienestā netika iesniegti iepriekš.

Par Sociālā dienesta klientu pieņemšanas laikiem

Sociālais dienests aicina neveidot rindas un iesniegt dokumentus attālināti:

  • ar  e-adresi
  • parakstot ar drošu elektronisko parakstu un iesniedzot elektroniski uz Dienesta e-pastu socd@socd.lv.
  • atstājot iesniegumu dokumentiem paredzētā pastkastēs Lāčplēša ielā 39, Vienības ielā 8, Liepājas ielā 4
  • nosūtot pa pastu.

Informācija saziņai ar Sociālo dienestu: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde  “Sociālais dienests”:
Adrese: Vienības iela 8, Daugavpils, LV-5401
e-pasta adrese: socd@socd.lv

Tālruņi saziņai ar Sociālās palīdzības nodaļu Lāčplēša ielā 39: 654-49907, bezmaksas tālrunis  80006966
DAUGAVPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IESTĀDE «SOCIĀLĀIS DIENESTS»
www.socd.lv