Sociālais dienests no 01.09.2022. iesaistās Labklājības ministrijas īstenotā ESF līdzfinansētā projekta “Profesionālā sociālā darba attīstība pašvaldībās” (projekta Nr.9.2.1.1./15/I/001) pilotprojektā “Metodikas “Sociālais darbs kopienā” izstrāde”.

Divi Sociālā dienesta sociālie darbinieki pēc 3 mēnešu intensīva apmācību cikla un apliecību iegūšanas par apgūtu klātienes mācību programmu metodikas “Sociālais darbs kopienā” aprobācijai, no 28.11.2022. sešu mēnešu garumā ir uzsākuši testēt jauno sociālā darba pieeju Daugavpils pašvaldībā ar kopienām – Križu apkaimes senioriem un Daugavpils ģimenēm ar bērniem, kuriem piešķirta invaliditāte.

Viens no pilotprojekta prakses uzdevumiem ir sadarboties ar pašvaldību un tās struktūrvienībām, lai informētu par iesaisti pilotprojektā, iegūtu informāciju par kopienu mērķa grupu attīstībai nozīmīgajiem faktoriem, veidotu sadarbību, lai attīstītu kopienas, no 28.11.2022. sociālās darbinieces ir apmeklējušas Daugavpils Attīstības departamentu, tikušās ar Daugavpils Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāju Nataļju Kožanovu. Rakstiski un telefoniski sazinājušās ar Daugavpils Pilsētplānošanas un būvniecības departamentu, Komunālās saimniecības pārvaldi.

Sociālās darbinieces piedalījās starpdisciplinārajā simpozijā “Mazākumtautības Latvijā. Identitāte. Redzējumi Daugavpils Universitātē,  Latvijas, kuru organizēja Vācu savienība sadarbībā ar Daugavpils Universitāti, Latvijas Universitātes Akadēmisko bibliotēku un biedrību “Erfolg”, kur tika aplūkotas kopienas no tautību aspekta.

Sociālā darbiniece Lilita Gadzāne izvelējusies aprobēt pilotprojektu vienā no 25 Daugavpils apkaimēm-Križu apkaimē. Darbošanos sāka ar senioru mērķa grupu. Seniori tika informēti par projektu, tā mērķi un ilgtspējas nozīmi. Mērķis- aktivizēt senioru mērķa grupu un stiprināt šo mērķa grupu ar citu ciema iedzīvotāju iesaisti, kas uzlabotu dzīves kvalitāti Križu mikrorajona iedzīvotājiem. Uzdevumi: aktivizēt kopienu, piesaistīt NVO brīvprātīgos, sniegt jaunus pakalpojumus sociālajā jomā, pievērst uzmanību vides sakārtošanai. Projekta noslēgumā noorganizēt Križu apkaimes pagalma Svētkus, iesaistot visu paaudžu iedzīvotājus (radošas darbnīcas, konkursi, koncerts). Informēt iedzīvotājus par Sociālā darba kopienā sasniegumiem, par iedzīvotāju aktīvisma ilgtspējas nepieciešamību, nozīmi. Pieaicināt arī Daugavpils pilsētas domes deputātus.

Kopienā 3 mēnešu laikā tika izzinātas problēmas un vajadzības. Bija nepieciešams laiks un projekta zināšanas, lai izkristalizētu aktuālākās sociālās problēmas.

Sociālā darbinieka paveiktās darbības laika posmā 01.09.2022.-30.12.2022.

  1. Iepazīti mērķa grupas līderi, aktīvisti;

2. Lai aktivizētu seniorus – noorganizēts Senioru dienā Dienas centra “Saskarsme” kolektīva “Dialogs” muzikāli- poētisks izbraukuma koncerts Križos;

3. Aktīvistu saliedēšanai pēc senioru lūguma noorganizēta vienas dienas ekskursija uz vecticībnieku māju Slutišķu ciemā;

4. 18.novembra priekšvakarā Križu senioriem un interesentiem ar brīvprātīgo piesaisti notika neliels izzinošs konkurss/viktorīna “Mana Daugavpils”;

5. Noorganizēta kopienas līderes tikšanās ar Dienas centra kultūras pasākumu organizatori, Cigun nodarbību vadītāju, lai pārrunātu iespēju Cigun nodarbības vadīt Križu senioriem un citiem interesentiem, kuri dzīvo Križu apkaimē. Piedāvājot jaunu Sociālā dienesta pakalpojumu apkaimes iedzīvotajiem, tas uzlabotu viņu dzīves kvalitāti.

6. Seniori no Križiem piedalījās Dienas centra “Saskarsme” aktīvistu Ziemassvētkiem veltītajā pasākumā. Iepazinās ar Dienas centra darbību, izvietotajām izstādēm, ko sarūpējuši apmeklētāji (Ziemassvētku un Jaungada apsveikumu kartiņu izstādi, seno eglīšu rotājumu izstādi “Reiz manā bērnībā”).

Sociālā darbiniece Kristīne Paegle pilotprojektu uzsāk ar kopienas izveidi. Mērķis- mērķa grupas Daugavpils ģimeņu ar bērniem, kuriem piešķirta invaliditāte stipras, saliedētas kopienas izveide, kuras locekļi iesaistās savu ģimeņu dzīves kvalitātes uzlabošanā. Mērķa grupas Daugavpils ģimenēm ar bērniem ar invaliditāti kopienai ir identificētas sociālās problēmas, vajadzības, pielietojot dažādas izpētes metodes: statistiskā datu analīze, dokumentu analīze, anketēšana, intervijas, pētījuma lauka izpēte, fokusgrupas. Izveidots Daugavpils ģimeņu ar bērniem, kuriem piešķirta invaliditāte kopienas attīstības vīzija līdz 2027.gadam. Tiek uzrunāti mērķa grupas pārstāvji, lai kopīgi veidotu stipru kopienu Daugavpils pašvaldībā. Ar kopienas pārstāvjiem regulārai informācijas apmaiņai izveidota čata grupiņa sociālajos tīklos, kā arī decembrī norisinājās klātienes pirmā kopīgā iepazīšanās tikšanās, kurā tika pārrunātas aktuālās problēmas, iespējamie risinājuma veidi, kā arī papildus norisinās individuālās un grupu tikšanās. Uz kopienas pārstāvju kopīgās klātienes tikšanos tika uzaicināts Biedrības “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” koordinators Oskars Zuģickis, kurš dalījās savā darba pieredzē, sniedza lietderīgus padomus projektu izstrādē un kopienas attīstībai. Kopienas pārstāvji dibina biedrības juridisko statusu un turpmāk darba plānā ir arī dažādu projektu izstrāde. Šobrīd kopīgi tiek izstrādātas pirmā projekta ideja un aktivitātes, projekta pieteikuma iesniegšanai. Sociālā darbinieka uzdevums ir identificēt sociālās problēmas kopienā, risinājumu meklēšanā aktīvi iesaistot pašu kopienu, stiprinot to un sniedzot atbalstu.

Katram sociālajam darbiniekam ir pieejams profesionāls un zinošs mentors, kurš sniedz nepieciešamo atbalstu, reizi mēnesī notiek klātienes tikšanās, kā arī šo sešu mēnešu garumā reizi mēnesī norisinās projekta dalībnieku grupu mentorings, kuru vada 2 mentori no Vācijas.