Lai palielinātu ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem, Latgales plānošanas reģions laika posmā no 2015. gada 1. decembra līdz 2023. gada 31. decembrim realizēja  Eiropas Sociālais fonda projektu “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā (DI)” Nr. 9.2.2.1/15/I/005  .

DI projekta ietvaros apmaksātu SBSP sniegšana līdz 2023. gada beigām kopskaitā tika nodrošināta astoņās Latgales pašvaldībās, tai skaitā Daugavpils valstspilsētā.

Astoņus gadus tika veidots pamats iekļaujošai sabiedrībai, kur bērni, kas šobrīd dzīvo sociālās aprūpes iestādēs, var augt ģimeniskā vidē un bērni ar funkcionāliem traucējumiem (FT), kas dzīvo ģimenēs, var saņemt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus savās pašvaldībās. Savukārt pieaugušie ar garīga rakstura traucējumiem (GRT), atbilstoši savām iespējām, un ar speciālistu atbalstu, var izvēlēties dzīvot patstāvīgi un veiksmīgi iekļauties sabiedrībā.
Katru gadu projekta ietvaros tika rīkotas dažādas apmācības sociālās jomas speciālistiem, kuri strādā ar DI projekta mērķgrupām, kā arī pieredzes apmaiņas braucieni Latgales reģiona pašvaldību pārstāvjiem un sociālo pakalpojumu sniedzējiem. Katru vasaru tika rīkotas integrējošas diennakts nometnes, un 2023.gadā pirmo reizi tika organizēts arī integrējošs pasākums pieaugušiem ar GRT.

Projekta “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā” Nr. 9.2.2.1/15/I/005 Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes  “Sociālais dienests” rezultāti 2023. gadā